87
Yeerusaree maqusa amooqiqau.
Sioona aaqanasaa naaquqarana saa Yaaweefa narí maqusa auqusee maridanoo.
Yaaweena Yeerusaree maqusara aidirafa aiqama Isaraee maqa maaqakinaa maqusauqara aidirna uriaaqaranoo maridanoo.
Oo Anutuna maqusa iria, mifa aniara amiqira ufa kai qidanoo.
Qinni ufa irimariasa nisaanariqa Firistia maqannaasa faqa Tiree maqannaasa faqa Eetioopia maqannaasa faqa mara Yeerusaree maqannaasa namufaqa moodaanaki quqasee nisaana ruanaura.
Sioona maqusara maaqi qifaranoo.
Aiqama maqannaasara mi maqusaanaasee qifaranoo.
Miqi qifanoo uriqarara afeeka faqaafa mi maqusana afeekaikamma saannoo.
Anutufa aiqama fasiqa anaasee nuqu narí papiqaki akara ruannoo.
Misakiqari akaqausara narí ufa irimariasa Sioona maqusanaasa namufaqa nisaana ruannoo.
Sioona maqusaki maria fasiqa anaaseesa maaqi qimasee idi reefaranoo.
Maasa aiqama amiqi amiqirana oosana Sioona maqusa maridanoo.