86
Dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee, qinee afeeka siaisa, dadaaqirana siaisa marunnanara anee qini innaaru qirana irisee dadaaqinnanara anoona ufa qimaqimia.
Qinee qifu mundusee ani ufamau kai fimarunausa marunnanara kuqiranakinaana mara kaqinni quqaqisaa.
Qinee ani ainainira faiqi ani saqariki marunnanara qini asumu mara quqaqisaa.
Anee qini Anutufa mariananoo, anee qini qifauama qimaqaa.
Qinee faasaambaasaana aniara innaaru qimamaqaidaqa.
Qini innaaru qirafa anee iannannai kai oorufi marinara oo Yaawee, aneenna ainainira faiqi qini asasirana qimia.
Oo Yaawee, anee maasa amiqimma qisaseenana maasa numoo minni qisee mariananoo.
Aniara innaaru qimariasara ani misara amuqusirafa firaafa maridanoo.
Oo Yaawee, qini innaaru qirana iria.
Dadaaqianeera nammeera qimarunnana irisee dadaaqia.
Anee qini innaaru iri mariannanara qinee ummaaraki maridaqa ani aaraidaqa.
Anaamuruki unna anutusa moomoosa maridaqa sia moo fannoo misa qambaanai ani fooqaafa uriqararafa maridanoo.
Sia moo unnaqira anutufa anee auqoonna ainainausa auqaannoo.
Oo Yaawee, aiqama maqannaasa anee auqu quqoonna maqannaasa, aiqamausa aniree ani afusaa niqoori saunu arafi ani amooqifaranoo.
Misa ani auqu qareenarana amooqifaranoo.
10 Anee kai firaa afeeka faqaafa mariananoo naaquqara ainaina auqee marianafa mariananoo.
Aneennaraa kai Anutufa mariananoo.
11 Oo Yawee, anee qiniara auqaannee qimarianna ainainna qima qimia. Miqimma sainaqa qinee ani ufamau mapukusee fua.
Qini daamua qinaqa kaaqa andeeqasee ani ainainiranaki maria.
12 Oo Yaawee, qini Anutufa, qinee qeeqa qimuqusa aiqamannai ani amooqianaura.
Qinee naaru naaru ani auqu qareenarana amianaura.
13 Anee qiniara amuqusirafa firaafa maridanoo.
Anee qini maqa ameemaanai faiqí madikakinaanara foora marunnana mareeqee kaqi mariranaki quqaqisaananoo.
14 Oo Anutu, ramooramaa imariasa qini dariraridaqa.
Kaaqa fidika ruqiee mariasa suqufifaqa qini kuqa darirara randaidaqa.
Miqi mariasa sia ani Anutunara iridaqa.
15 Oo Yaawee, anee kaaqa amuqusi marianna Anutufa faqa kaaqa afaari marianafa faqa mariananoo.
Anee sia dauni aanoo qimarianafa mariananoo. Ani maasara amuqusirafa faqa aniki mapukusee marirafa faqa fiqaranoo maridanoo.
16 Oo Anutu, qinee unannai quandafi qifauarana qimia.
Qini qinoofa iundee kai iqa qinee faqa ani ainainira faiqi marunnanara aneenna afeeka faqa asumu marirana faqa qimia.
17 Oo Yaawee, anee qini amiqi amiqimma qimaqee mariannanara moo ainaina auqainnanannai uqaqifiqainaqa qafaa.
Anee qini amiqi amiqirana faqa dadaaqirana faqa qiminaqa qiniara fidiaqaa imariasa nisaurifaranoo.