85
Narí maqannaasa rakisinnimaqaani fee innaaru.
Oo Yaawee, ani maqa maaqara ani amuda qanau.
Anee Isaraee maqannaasa kafaa reemindeemirimma nisanau.
Anee aneenna maqannaasa mandoosana akiiqara minninnisanau.
Misa aaqarana akiiqara aiqama rukannisanau.
Anee ooqai aanoo qiqiunnana faqa aneenna qarana qarana idara foora qeeqeeuna faqa maqee minnisaananoo.
Oo maasa asumu marirana qimi marianna Anutufa, anee kaifaa maasa sooqbaandumeeqee quqaqiseenana aneenna oori runirana maasasaa marina taikaa.
Anee naaru naaru maasara aanoo qinnaree.
Ani aanoo qirafa sia fee dauni taikaannoo fee.
Anee maasa kafaa afeekaikamma qimaqasainaqa maasa ani maqannaasa ani amooqianaura.
Oo Yaawee, aneenna maasara naaru naaru aidirana uqaqifiqaseenana aneenna dadaaqirana qiminaqa asumu marirana maraa.
Qinee Yaaweena Anutuna ufa iridaqa.
Mifa maasa narí aiku asaukuara sia inneeqa ooqeennaa furufarira aatata kafaa fifaqa qinee qeeqa asooarana inni nimianauree qidanoo.
Yaaweefa nariara naaquqaifaqa qeerairi mariasa kuqaa asumu mararara deedaqinoo maridanoo.
Miqinoo marifanoo mina dadaaqira marirafa maasa maqa maaqaki aiqama atinai mariannoo.
10 Miqimmafinanoo Anutufa maasara aidirafa faqa maqasaa qaraa fasiiqa mapukusee marira oosana faqa moodaanaki kifaranoo.
Yaaweena andeeqara oosana faqa maqasaaqaraasa asooarafa faqa narí difaa difaa narí difaa difaa ifaranoo.
11 Maqasaaqaraasa Anutuna ufasaa nifu mundusee firafa innaarunai ubeekaifanoo innaarunaindari Anutuna andeeqarafa qumuree misa dadaaqiannoo.
12 Miqimmafinanoo Yaaweefa maasa amiqi amiqimmanimaqaannoo.
Maasa maqa maaqaki nara ainaina rairaa inoo reemindeemiriannoo.
13 Andeeqara oosana fannoo faiqí moora foora Yaaweena afunni fidanoo mifa fuaninna aana afisidanoo.