84
Anutuna maaqara indee indee ira innaaru.
Oo aiqama afeeka faqaa Yaaweefa, ani amaana maqara kaaqa dididanoo.
Qinee ani Yaaweena amaana maqaki marirara dididanoo.
Qinee Yaaweena amaana maqaki marirara indee indee idaqa.
Qini qimuqusa faqa qifaaqa faqa ani kaqi marira Anutunara asasira idi raidaqa.
Oo aiqama afeeka faqaa Yaaweefa qini karaambaiqa qini Anutufa ufini moo fannoo saanoona fooqaafa ani Anutuna amaana maqaki keeqafinoo ani aandau tatufira qainda aaqa aanaamu usakaseenoo anaaqi maqaidanoo.
Oo Yaawee ani amaana maqaki mariasa firaaqoo asasidaqa aiqama kari ani amooqima amaqaidaqa.
Oo Anutu, anikinaa afeeka maree maria fasiqa anaseesa asasiranaki maridaqa.
Ani amooqirara Sioonna aaqanai ooru firara nidi marisa misa asasiranaki maridaqa.
Yeerusaree maqusai ooru firaree qimasee afeeka aatata aadana aatata Bakaa noopundu runna ooru fufanoo mi maqa maaqafa moomoo nammari maqakiqari ururee marufaika mafinau.
Aaku dunoonna ufanoo madikaki nammari mandi marinau.
Miqimmasee fimariasa afeekaika mafiqa Sioonna maqusa moo auqu Yeerusaree maqusai Anutufa aiqama unnaqira anutusa uriqararafa marina qafeefaranoo.
Oo Yaawee Anutufa, aiqama afeeka faqaa Anutufa, qini innaaru qirana iria.
Oo Yakooboona Anutu anee aaqoo quqasee iria.
Oo Anutu, anee maasa Isaraee maqannaasa karaambaiqa maasa rakiranaki saqariara foora ititaqimaqee mari fasiqana amiqi amiqimma amaqaa.
Anee mina rusandeesamummasee maraqoonafa maridanoo.
10 Moodaa faasaana ani amaana maqaki marirafa uriqararafa maridanoo.
Wan tauseena faasaana kaqinni marirafa oorudupirafa maridanoo.
Qinee qeeqa Anutuna amaana maqa kooqiki keeqarara dididanoo.
Manda oosana maree mariasa maaqaki mariranara qikooqaidanoo.
11 Yaaweefa qareenara karaambaiqa maasa itita qimaqee marifa maridanoo.
Mifa narí amiqira dadaaqirana faqa maasa duqu uqeerarana faqa mi qandannai amiqimma qimaqaidanoo.
Andeeqara aatata fimariasa moo ainainara iraifanoo sia amiqira ainaina nimiranara qaoo qiannoo.
12 Oo aiqama afeeka faqaa Yaaweefa ani saqariki mariasa firaa asasiranaki maridaqa.