83
Anutufa Isaraee maqannaasa namuqaauqa rafaaqafu nimaqaani fee innaaru.
Oo Anutu, sia ufa siaina kasoo ina maria.
Sia anee kaqi muqurina maria.
Qafaa ani namuqaa rakirana uqeeraidaqa.
Aniara fidiaqaa imariasa ninuka uqeerasee ani ramoo ramaamma amaqaidaqa.
Misa umee tipundaarammasee ani faiqí anaasee nariraridaqa.
Anee itita nimaqee marianausa narirara tipundaaridammia.
Misa maaqi qidaqa.
Anifaqa Isaraee maqannaasa naru raurukamasaanaqa sia mariaqa.
Sia moo fannoo misara kaqikaaqoo iriaqeera doo naaruara misara qaunu saaqa.
Misa tipundaarammasee moodaa iriranasaa maridaqa.
Misa ani Anutuna futeeqa aqiraree qimasee moodaanaki kidaqa.
6-7 Maaqimmasee maqannaasa suqu fifaqa namuqaakidaqa.
Eedooma maqannaasa faqa Isamaeera maqannaasa faqa Mooaba maqannaasa faqa Hakari maqannaasa faqa Keebara maqannaasa faqa Amoonna maqannaasa faqa Amareeka maqannaasa faqa Firistia maqannaasa faqa Tiree maqa maaqaki mariasa faqa moodaanaki kammafifaqa misa Isaraee maqannaasa futeeqararee qidaqa.
Asiria maqannaasa Amoonna maqannaa faqa Moaba maqannaasa ooqeenaa niqoolndi mariusa aniree misaki ookaammafiqa Rootana aiku asauku dadaaqiqa Isaraee maqannaa namuqaa kamma nimaqaqau.
Oo Anutu, anee Midianna maqannaasa faqa Siseera maqannaasa faqa Yabina maqannaasa faqa Kisoona nammari afainni narunnandee maseenana misa aiqama naru taikaa.
10 Misa Eendoora maqa maaqaki fufana anee Isaraee maqannaasara qunaqa nifaqasee narusee sia nikundaqau.
Doo kaqi miqoo quqasoofaqa putaa iqa madaapee kammafiqau.
Oo Anutu, maqee maasa darirari mariasa miqi kai mandee narua.
11 Midianna maqannaasa Isaraee maqannaa narirarufanoo Gideeoonafa misa naru nifaqasee misa karaambaiqaqara Ooreebana faqa Seepana faqa miqanda narundee kai inana maqee maasa darirari mariasa Anutu anee narua.
Mi maqannaasa uriqarara karaambaiqaqara Seepana faqa Saramuna faqa narundee kai masee maasa darirari mariasa narua.
12 Misa maaqi qimasee manda ufa qiqau.
Maasa Anutuna aiku asauku Isaraee maqannaasa maqa maaqa qeeqara maraanauree qimasee oonuroofana anee misa uriqararausa narutaikanau.
13 Oo maasa Anutu, maasa darirara imariasa kookoommara foora fuaqa aqusainaqa nianai fuaqa. Ufai fannoo andanda fuaqa aqindee masaa.
14 Ida fannoo nanda qaindee inana maasa darirari mariasa nifaqasaina sandaaqa.
Usau aaqana qumbiaramasaafanoo akara qaindee inana maasa namuqaa nifaqasainaqa sandaaqa.
15 Oo Anutu, anee aakuasaa faqa innaarunai darara qirana namu faqa nifaqasaina sandaaqa.
Firaa ufai uqiranannai rufiarana niminaqa rufiasee sandamafuaqa.
16 Oo Yaawee, anee nisaurirana firaana naaku nimaqainaqa mina qafamasee quandaki ani afeekara anoonee qiaqa.
17 Maqee maasa darirari mariasa naaru naaru rafaaqafu nimaqasee rufiarana misa nimia.
Misa firaa nisauriranaki maridaqa kuquaqa.
18 Oo Yaawee anee miqinaqa maasa darirari mariasa anee kai Yaaweefa mariannanara iriaqa.
Aniara maa maqa maaqana firaa uriqarara rakisirafa maridanoomifoo qiaqa.