82
Anutufa uriqarara rakisirafa.
Anutufa innaarunai suqiranaki uriqaranoo maridanoo misa ufa andeeqannimaqaidanoo.
Oosana oosana rakisirausa suqiranaki Anutufa narí irirana misa qimannimidanoo.
Innee Isaraee maqannaasa manda rakisirausa innee manda koota masaida sia amiqimmasee ufa rainee maria oosanna miqoo taikaaqa.
Innee sia manda oosana maree mariasa manda oosana auqaaqeera fadameena akuaqa, miqi mariana taikaaqa.
Innee sarau imariasa faqa fiaiqi faiqiuqa faqa ititannimaqaaqa.
Sarau imariasa faqa aupuraranaki mariasa faqa misa amiqimmasee mariaqeera dadaaqiaqa.
Manda oosana maree mariasa nisaukukina mariana mara kaqinni quqannisaaqa.
Maa maqanasaa maria siaasausa innee irirana siaisa eendaandirana oosana uqanna maraidaqa asukunakiara foora kai nimariafanoo.
Inni mi manda oosannara andeeqara oosana fannoo maa maqa maaqanaki taikanoo maridanoo.
Qinee Anutusa misara maaqi qidaqa.
Innee faiqí aanaaseesaa rakisira saika auqee mariasa Anutusara foora maqasaa uriaraqa maridaqa faiqí anaaseesaa rakisi mariafanoo.
Innee aiqamausa qini uriqarara Anutusa faiqi namu mariafanoo.
Innee faiqí faiqi naannaree kaqi kuqifaranoo.
Inni marirafa maqasaa karaambaiqauqa faiqi namu kuquafanoo misa marirafa taikaindee inoo inni marirafa taikaannoo.
Oo Anutu, aiqama maqannaasa ani faiqí anaasee marianara anee aniree misasaa rakisi nimaqaa.