81
Asasira qoomaqa sakasee nara idi.
Anutufa maasa dadaaqi marifa marinara faaqa rumasee asasida idi rama amaqaaqa.
Yakooboona Anutuna amooqira idi raaqa.
Idi oosana arasee, temberinna namu faqa piripuna namu faqa ufireena namu faqa marasee aridaqa asasira idi raaqa.
Fuka quqoona anirainaqa sipsipa aanainnoo ufireena fuaqaaqa.
Kafaa mi quqoonafa rufatee fatinaqa oomaqa sakasee naida ukeena fuaqaaqa.
Mi qoomaqa sakarafa Isaraee maqannaasa sanda ufara foora marinaqa aukuana aukuana naaru naaru miqifaranoo.
Yakooboona Anutufa maasa qimu sanda ufafa maridanoo.
Anutufa Isipa maqannaasa naruseenoo mi sandufana Isaraee maqannaasa niminau.
Qinee sia qafeemarunna fasiqana aunda irida.
Mifa maaqi qimasee qimanniminau.
Qinee inni Isaraee maqannaasa nikumaaqa firaa ummaara akunnimaqaqoona afaimeeqee quqeeqa.
Qinee inniara qunaqa inneeqa ummaara maqasaa afaimma quqaafanoo.
Innee manda aupuraranaki maridaqa qini Anutusa daaroofaqa qinee minakinaana inni mareeqee kaqinni quqannisa qiafana.
Qinee qeeqa kukeeqara maqusa oonnamukiqari inni dadaaiqiafana.
Innee Meeribaa nammari maruqoo marufaqa qinee inni nimanammasee qafaqiafana. (Meeribaa mi nammarina auqu oosana tinoo taanoo rira nammari fee qinau.)
Oo qini maqannaasa qinee inni aauqira ufa qimannimianaqa iriaqa.
Oo Isaraee maqannaasa innee qini aauqira ufa iriaqa.
Innee sia moo unna anutuna amooqiaqa.
Qini kai qimooqiaqa.
10 Qinee Yaaweesa inni Anutusa maridaqa.
Qinee inni Isipa maqa maaqaindaraana nifiqee aniafanausa maridaqa.
Innee minara iriseeqa qinee unnannai kai noo raqasaifaqa qinee kai inni narana nimianaura.
11 Qinee mi ufana amiqimasee qeeqa maqannaasa qimannimiafanaqa sia mi ufana iriqau.
Isaraee maqannaasa sia qini Anutusa ufamau fiqau.
12 Qinee misa mumuqira oosana qafamaseeqa misa rafuseeqee nári nidimaru mandoosanaki aqiqiafana.
Doo miqooqari misa nári nidimaru manda iriranamau fiqau.
13 Oo qini maqannaasa naqaa qini ufa iriaqaana.
Isaraee maqannaasa qini aatata fuaqaana.
14 Misa miqifaqau qinee kai kaqi misa namuqaa rafaaqafusani.
Misa qini ufa irifaqau misa namuqaauqa narini.
15 Isaraee maqannaasa qini ufa irifaqau qini Yaaweesara fidiaqaa imariasa qini doorinni firaaqoo rufiaidaqa niqoori saunu araaqini.
Miqoo misa narirafa naaruara mariqini.
16 Innee Isaraee maqannaasa qini Anutusa ufa amiqimmasee irifaqau qinee amiqira narana sakumma ainaina nimunaiqini.
Innee qini ufamau fifaqau qinee oonikinaana ookasaasa anoona adiafaa imarina nimunaiqini.