80
Isaraee maqannaasa kaifaa sooqbaandumma moodaaqoo uqara innaaru.
Oo Yaawee, anee Isaraee maqannaa sipsipasaa rakisirafara foora mariannanara maasa ufa iria.
Anee maasa sipsipara foora rakisi marianafa mariannanara maasa ufa iria.
Anee angiroouqa niqoosa faqaasa mariaqoo seerubimma mariaqoo miqoo anee Yaaweefa ooqu marifi marianafa mariannanara anee maasa ufa iria.
Eefaraimmana akeeku akaaku faqa Beensaminnana akeeku akaaku faqa Mannaseena akeeku akaaku faqa nifusaa koorooia.
Aneenna afeekannai findi finana mai aniree maasa ummaaraki marunnana uqeeraqisaa.
Oo Anutu, anee kafaa maasa uqeera quqaqisaa.
Anee maasara qimudaoo qinaqa maasa kaqi asumu marianaura.
Oo Yaawee, aiqama afeeka faqaa Anutufa, anee kisaaqasaa fee aneenna faiqí anaasee innaaru qiranara aanoo qinnaree.
Anee maasa naukunu kai naranara foora nimianaqa neeqa.
Anee naukunu qumbiqanoo mari difaanina qimianaqa nammariara maqi neeqa.
Anee qianaqa maasa daaqa mariasa faqa maasa maqasaara tinoo taanoo ridaqa.
Maasa namuqaa maasa qiqafeeqa ataasataasa qima qimaqaidanoo.
Oo Anutu anee kafaa maasa uqeera quqaqisaa.
Anee maasara qimudaoo qinaqa maasa kaqi asumu marianaura.
Oo Anutu, anee maasa Isaraee maqannaasa wainna sandara foora Isipa maqa maaqakinaana maasa asumuanara mamaree anireenana maaqoo aiqama maqannaasa futeeqa aqusee misa maqasaa ummaquqoonausa maridaqa.
Anee saikammasee miqoo ummaqusoona mariifanoo kambiqafinoo maa maqa maaqana amanaikinoo.
Mina atuka fannoo maqaki meemai uqanna keeqeenoo.
10 Mi sandafa firaanaikufanoo amuaqu namuqa faqa mina auqaanai mariqau.
Firaa sidaa saqariuqa faqa mi sandana auqaanai kai mariqau.
11 Mi sandana dinni asaana fannoo firaa ooruku nammari mediteereenia afainni ooqu finau.
Dinni asaana fannoo firaa nammari Eufarateesa nammari afainni amana kai finau.
12 Oo Anutu, anee nanaree mina ququsa rakeemmasaanaqee aatata fiqaree aiqaree inausa mina qaqama tiqinfaree.
13 Kaasau kuara fannoo nandakiqari aniree mi sandana nikunnai radamuseea.
Kaasau aandau faqa aniree mina naidaqa.
14 Oo aiqama afeeka faqaa Anutufa, anee maasa iannannai quandaa.
Innaarunaindari maasa qiqafaa. Ani wainna sanda marunausa qiqafamasee dadaaqia.
15 Anee qummaquqoonna afuqana qumuree qafaa.
Ani wainna sanda anooka aneennara ummaquqoonafa afeekaikinoo maridanoo, qumu qafamasee dadaaqia.
16 Maasa namuqaa maasa Isaraee maqannaasa ani wainna sanda asaanara foora mariafaqa ateekasee idara saafanoo doo qamafinoo.
Anutu anee aanoo qimasee misa kuridi nimaqaa.
17 Anee rusandeesamummasee maraqoonausa aneenna asaukunnai misa ititannimaqaa.
Isaraee maqannaasa anee afeeka nimisoonaqa namuqaa mandaikamma nimaqasoona anee kaifaa uqeerasee afeekaikamma nimaqaa.
18 Miqimmandaina sia maasa anikiqari quandaki kaqinni sandaanauranoo.
Anee marirana qiminaqa maasa kafaa findifi ani auqu ramasee ani amooqianaura.
19 Oo Yaawee aiqama afeeka faqaa Anutufa, anee kafaa maasa qifiqee aneenna iannannai ania.
Anee maasara qimudaoo qinaqa maasa sia kuqua kaqi asumu maria.