79
Anutufa Isaraee maqannaasa manda ainainakinaana dadaaqiani fee innaaru.
Oo Anutu, aamina maqannaa aniara sia iri mariasa maasa maqa maaqaki doo aniree maasa ani faiqí anaasee faqa rakidaqa.
Misa ani naaquqara amaana maqa putaammamaqeea. Yeerusaree maqusa rapeepaammaseea.
Misa ani aiku asauku aiqama narusee quqasoofaqa ufiniuqa aniree misa iri naqau.
Kaasau aandau faqa ani maqannaasa naru quqasoosa nipata naqau.
Misa fidika Yeerusaree maqusamau nammariara foora umbiqanau.
Misa nikundara fasiqa sia mariqau.
Maasa daaqa mariasa faqa maasa fiqu fiqumma mariasa faqa mina qafamasee maasara ataasataasa qimaseeqa naanaidara qidaqa.
Oo Yaawee, ani aanoo qirafa naaruaree mariannoo fee.
Ani rairai qirafa naaru naaru idara fooree qaannoo fee.
Oo Yaawee, aneenna aanoo qirana aamina maqannaasa, sia ani auqu amooqi mariasasaa teeqia.
Akaqa maqannaasa sia aniara innaaru qimariasa misasaa teeqiaqaana.
Misauqa maasa ani faiqí anaasee kuqa daridaqa.
Misa ani maqa maaqa furufaridaqa.
Oo Yaawee, sia maasa qikeeku qikaaku aaqarana akiiqara maasa aupurarana qimia.
Aneenna nifauara reendeeniranannoo kai kaqi maasa dadaaqia.
Maasa oonumafi irirafa oorudupinoo marinara maasa dadaaqia.
Oo Anutu maasa asumu maree marianafa anee aneenna auqu qareenaranara irisee maasa aaqarana akiiqara minniqisainaqa maasa ani amooqianaura.
10 Nanaree akaqa maqanaasa maasara yaifee inni Anutufa maridanoo fee qifoora.
Aneenna aiku asauku fidika akiiqara qimasee maasa qifusaa aupurarana niminaqa maasa qafaa.
Misa ani ainainira faiqiuqa naruana akiiqara miqia.
11 Oo Yaawee, maasa qiku qisauku namuqaa rumbaranaki mariasa faaqari mariana iria.
Namuqaa naruaneera ifana anee aneenna afeeka asaukunnai misa ititannimaqasee mara asumu mariranaki quqannisaa.
12 Oo Yaawee maasa daaqa mariasa ani manda ufa ami mariasa anee mina akiiqara dinni taikasee dinni ani qaaraqanda marasee kari misa nimia.
13 Anee miqimmasainaqa maasa ani faiqi namu, ani sipsipara foora aniara naaru naaru dufi dufi qianaura.
Naaru kambiqainausa faqa ani amooqirana amifaranoo.