78
Anutuna faqa narí faiqí aanaaseera faqa qidanoo.
Oo qini maqannaasa, innee amiqimmasee qini ufa iriaqa.
Amiqimmasee naaqoo quqasee qini ufa iriaqa.
Qinee quandara ufannai inni qimannimianaura.
Qinee ooqeennaasa ufa oonukeeqee anikeeqee qirana qimannimianaura.
Maasa ooqai iriafanna ufana maasa qikausa qimaqimu ufana qimannimianaura.
Yaaweefa amiqira ainaina auqoonara faqa mina afeeka faqa mina naaquqara ainaina auqoona faqa maasa faiqi namu naaru kambiqainausa faqa qimannimianaura sia kukeeqaanaura.
Yaaweefa narí sanda ufa narí faiqí anaasee Isaraee maqannaasa nimisee,
Yakooboona aiku asauku narí aauqira ufa niminau.
Miqimmaseenoo maasa qikeeku qikaaku afeekaikammaseenoo qimanniminoo qinau.
Innee inneeqa faiqi namu sanda ufa qimannimiaqa.
Innee inneeqa faiqi namu qimannimifaqa misa inaaqiana kambiqainausa quandafi qimannimiaqa, kafaa misa miqi kai iqa nári ninaaqianna kambiqainausa quandafi qimannimifaqa, misa aiqamausa qini sanda ufa iriaqa.
Miqinnanannai nári irirana Anutunasaa kai mundifaranoo, misa Anutufa auquqoo ainainnara sia qaunuaqeera mina sanda ufa kai afaqaaqeera.
Miqidaqa sia nári nikausa naanna raaqeera.
Misa nikausa ufa rukiasee ramoo ramaa imarusa mariqau.
Sia misa nári irirana Anutunasaa mundiqau.
Misa sia Anutuna ufaki mapukusee mariqau.
Miqimarunara Eefaraimmana akeeku akaaku duru feefa mareeqa rakiranaki oonureeqa, fifau rufiasee oonurandee sandaqau.
10 Misa Anutuna moodaanaki kira ufamau sia andeeqasee fiqau.
Mina sanda ufara nikooqoofaqa minnisee kaqi runna fimariqau.
11 Anutufa auqoo ainaina qaunuseeqa, mifa naaquqara ainaina uqannifiqoonara faqa qaunusaqau.
12 Misa nikeeku nikaaku nikausa noorisaa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina uqannifiqanau,
Isipa maqa maaqaki moo maqusa auqu Sooana mi maqusanaki maru afaasanasaa uqannifiqoonara faqa qaunusaqau.
13 Anutufa taatuqee ooruku nammari rakeemasee misa nifiqee aadanasaa finau.
Mifa nammari rakeemandoofanoo, dinni dinni aaqanara foora inau.
14 Faasaanasaa mifa asurukiqari misa nifiqee finau.
Eendaki ida fannoo kaaqa qamannimaqee marufaqa fiqau.
15 Misa nammari siaisaqa fimarufanoo Anutufa ooni afoommandeenoo nammari farumakinaanara foora moomoo nimufaqa naqau.
16 Anutufa oonikiqari nammariara ooqufuannee qufanoo nammari quminau, firaa nammari anoonara foora quminau.
17 Misa sia minara irirai kaqi kai aaqara oosana Anutuna afusaa maree mariqau.
Misa aadana maqa maaqaki fidaqa uriqarara Anutuna afusaa ititammasee nári iriranamau mandainainaki kaqi fimariqau.
18 Misa Anutuna amanamasee qafaanee qimasee nariqa nidimari naranara innaaru qimariqau.
19 Sia mina kai, misa Anutunara firaaqoo amanammasee qafaidee qimasee maaqi qiqau.
Amanee maa aadana maqa maaqanaki Anutufa narana qimiannoo fee.
20 Kuqaa Anutufa ooni arufanoo nammari firaafa quminau.
Mi nammarifa firaa nammariara foora quminau.
Kafaa amanee mifa narana faqa aandau faqa maasa narí maqannaasa qimiannoofee.
21 Yaaweefa misa ufa iriseenoo firaaqoo aanoo qinau.
Aanooqidanoo ida radiqisoofanoo Yakooboona faiqi namu narinau.
Mina aanooqirafa firaanaikinau.
22 Misa Anutunasaa sia nári irirana rusiqau.
Misa Anutunara sia amana mandainainakinaana maasa asumu maraannoo fee qiqau.
23 Mifa sia minara irinau kaqi qasuru qimamufanoo innaruna kooqi atuanau.
24 Atuaseenoo mannaa feemu innaarunaindaraa narana sakuma fooqaana aakuara foora teeqimasoofaqa naqau.
25 Mikari Anutufa angiroouqa neemaru naranna nimufaqa naqau.
Anutufa misa sia amana nama taikaaqaaira narana niminau.
26 Anutufa narí afeekannai qufanoo suani afu oosanaindari faqa dinni ataaqeendari faqa ufai uqinau.
27 Mifa ufiniuqa kookoommara foora misa teeqimma niminau.
Ooruku nammari afaiqaraa nukudara foora ufini misa niminau.
28 Anutufa qufanoo ufiniuqa misa uiqaana maqusa qambaana faqa naambeeqaqara faqa teeqi teequfaqa naqau.
29 Teeqi teeqimmasoofaqa marasee noofanoo moomoo uqanna kaqi marinau.
Misa faaqa rimarufanoo Anutufa moomoo uqanna nimufaqa misa namasoofanoo nimuaqu inau.
30-31 Mi ufini naranausa neemarufanoo sia nimuaqu inau, kaqi naida marufanoo Anutuna arana qoofanoo misa afeeka fasiqauqa kuqa narinau.
Mifa Isaraee maqannaa amiqira kumaaraauqa narinau.
32 Misa mi aiqama ainaina tianaki Anutuna afeeka qafamasee sia mina saqari kiqau,
kaqi aaqaranaki fimariqau. Misa Anutufa sia faiqí auqaaqaa ira naaquqara ainaina
auqoonara irisee sia misa irirana Anutunasaa rusimariqau.
33 Mina akiiqara misa maa maqanasaa marirana naidoora foora fuaqasoofaqa kai kaqi taikaqau.
Misa mandaikamma nimaqasoofaqa kuqirafa tautummasee misa qumaroofaqa kuqiqau.
34 Anutufa misa kuqa narufaqa kaqi marusa misa quandaki Anutufinnai ubeekaqau.
Mifa misa kuqa narufaqa kaqi marusa noori runusee mifunnai ubeekamafi innaaru qimariqau.
35 Anutufa misa kuqa narufaqa nári oonu mafi iriseeqa, kuqaa Anutufa maasa ititaqimaqee mari fee qiqau.
Uriqarara Anutufa maasa mandainainakinaana feefaurummasee dadaaqi marifammifoo qimariqau.
36 Misa sia nimuqusa ookiqarifau miqi qiqau.
Misa fifau nookiqari kai Anutuna amiqi amiqidaqa miqi qimariqau.
Misa nári nifaurunnai unnufa kai qimariqau.
37 Misa sia kuqaa uqanna Anutuna ufa afaqee marinau.
Misa sia Anutuna faqa moodaanaki kammaqoo ufanasaa mapukusee mariqau.
38 Anutufa misa manda oosana qafamaseenoo, mina amuqusirafa qumbiqanoo marunara misa manda oosana akiiqara minnisanau, sia narinau.
Moomoo kari narí aanooqirana rafaaqafuseenoo sia narí aanooqirana aiqama uqeeranau.
39 Mifa misara faiqí faiqi kai fee qimaseenoo irinau,
misara kaqikaa ufai fuaqaifaqa kai kaqi taikee mariasee qinau.
40 Misa aadana maqa maaqaki naqumma kari fee naakapara ufara nikooqoofaqa aanooqimariqau, moomoo kari miqimariqau.
Naqumma kari Anutuna amuqusa mandaikirana amimariqau fee. Moomoo kari miqimariqau.
41 Misa moomoo kari Anutuna amanammasee qafaqau.
Misa Isaraee maqannaa naaquqara andeeqara Anutuna amuqusa mandaikirana kaifaa kaifaa amimariqau.
42 Misa Anutuna afeekara qauniqau.
Mifa misa firaa ummaara ameemaanai mariuna kinaana maroonara faqa qauniqau.
43 Anutufa Isipa maqa maaqaki narí oosana uqannifiqoofaqa qafaqau.
Moo maqusa auqu Sooana mi maqusanaki maru afaasanasaa faqa narí oosana uqannifiqoofaqa qafaqau.
44 Anutufa qufanoo nammari uqanna fannoo quandaki fidikaikinau.
Miqimmafufaqa Isipa maqannaasa nammari naranara randoosia minnisaqau.
45 Mifa qufanoo faufaari oosana oosana kambiqafufaqa Isipa maqannaasa ukaqa nimidaqa aupurarana nimimariqau.
Mifa eeqamoosara qufaqa anireeqa misa maqa maaqa mandaikamma nimaqaqau.
46 Anutufa qufanoo pandaaqa moomoo aniree misa ainaina aiqama nama taikaqau.
Mifa qufanoo misa kadaapi rirafa aammaadi oo aamarai kaimbinau.
47 Anutufa qufanoo pupusamu aqufinoo misa waina sanda afuqakinaana ariisoofanoo aiqama aadana usu taikanau.
Firaa suara namu faqa pupusamu namu faqa aninoo misa saqari qaqama neemaruna faafisa fooqaa irana aiqama mandaikammasanau.
48 Mifa qufanoo misa burimakau aina pupusamu aqufinoo aiqama narinau.
Kafaa aakuasaa fannoo aiqama firimaru aandausa oosana oosana narinau.
49 Anutufa narí aanoo qirana faqa narí kaukaata qirana faqa narí aranaqaranara faqa faiqí nárí maru qangiroosa faqa idara foora niqiqoofaqa qumuree Isipa maqannaasa nariqau.
50 Mifa narí aanoo qirana sia rafaaqa finau.
Misa nimana kuqiranaki firarufanoo sia rafaaqa finau.
Mifa Isipa maqannaasa manda auriranaki quqasoofaqa kuqi mariqau.
51 Mi angiroofa Isipa maqannaa ooqa faiqiuqa aiqama naru raurukanau.
52 Anutufa narí maqannaa Isaraee maqanaasa sipsipara foora nifiqee finau.
Mifa sipsipara foora aadana maqa maaqaki misa andeeqasee indaarunnikamma nimaqanau.
53 Anutufa amiqimmasee rakisi nimaqee marufaqa sia narira ainainara rufiaqau.
Taatuqee nammari fannoo misa namuqaa aiqama dukuninau.
54 Anutufa misa nifiqamaree Kannaa maqa maaqai narí naaquqara maqa maaqai nifiqee oonuranau.
Narí afeekannai maroo aaqannasaa quqannisanau.
55 Mi maqa maaqanakinaa aanaamuru damunamma aquseeqa maqa maaqa oosuseeqa Isaraee maqannaa faiqí oosana faiqí oosana rainannimufaqa maqa maaqa marasee nariqa maqasaa ooqu mariqau.
56 Misa mi aiqama ainainna qafamaseeqa quandakiqa uriqarara Anutunara amanammasee qafaqau.
Misa sia mina naamuaqira ufa afaqaqau.
57 Misa quandaki nári ninaakusa naanna raida ufa rukiee mariqau.
Misa eendaandira feefaraa foora aqusoofanoo fuadakamaki kaqinni fimariqau.
58 Isaraee maqannaasa unnaqira anutusa tatufirana suqa nimidaqa minannai Anutuna uqanna arana fundakiqau.
Náriqa tumunnai auqira unna anutunannai mina arana qarana amiqau.
59 Anutufa misa oosana qafamasee misa aanoomma nimaqasee misa miniseenoo ameesa uqunnisanau.
60 Rakeemmeeqee aquseenoo Anutufa narí naaquqara uiqaana maaqa Siroo maqusaki maruna faqa minnisanau.
Narí maasa qambaana mariu maqana minnisanau.
61 Mifa narí qima afeekaikira bookisa narí afeeka maruna namuqaa nisaukuki quqasoofaqa maree fiqau.
Mifa narí bookisa narí afeeka areenarafa maruna mareeqeenoo namuqaa nisaukuki quqasoofaqa maree fiqau.
62 Mifa narí maqannasa Isaraee maqannaasa aanoomannimaqaseenoo misa namuqaara qufaqa akaqausa kuqa nariqau.
63 Misa kumaaraauqa rakiranaki kuqufufaqa maanaaqauqa marara fasiqa sia mariqau.
64 Misa amaana maqasaa aanaikirausa duru saamu ookina keeqafufaqa misa ninaaqmaaka rakirafa kaqi kai marufaqa náriara faqa rufiasee sia iki raqee mariqau.
65 Miqooqari Yaaweefa faiqaranakiara foora tautuma findifinau.
Mifa afeeka fasiqa wainna nammari namasee afeeka marasee findi fuandee inau.
66 Findifinoo narí namuqaauqa narunifaqaaqa masoofaqa fiqau.
Anutufa naru nifaqasoofaqa naaru marira nisaurirana marasee sia kafaa rakiqau.
67 Yaaweefa Yooseefaana narí amaaku Eefaraimmana faqa misa nikeeku nikaaku sia rusandeesamummasee maranau.
68 Yudana akeeku akaaku rusandeesamummasee maranau.
Anutufa misa maqa maaqaki maru aaqanna misa auqu faqaa aaqanna Sioona aaqana narí aidi maru aaqanna faqa maranau.
69 Miqoo Sioona aaqanasaa Yaaweefa narí innaarunai maru naaquqara amaana maqana fooqaairana usakanau.
Maa maqanara foora naaruara mapukusee marira maaqa usakanau.
70 Anutufa narí ainainira faiqi Dafidina rusandeesamummasee maranau.
Mifa sipsipasaa rakisi marunakinaana maranau.
71 Anutufa Dafidina sipsipasaa rakisi marunakinaana mareeqeenoo Isaraee maqannaasa karaambaiqaika masanau.
Anutu faiqí aanaaseesa sipsipara foora faqa rakisianifeera mara quqanau.
72 Miqooqari Dafidifa narí andeeqara iriranannai faqa narí akoofasaikiranannai Isaraee maqannaasa sipsipara foora indaarunnikamma nimaqanau.