77
Ummaara aukuana Anutuna dadaaqiranara innaaru qirafa.
Qinee Anutunara dadaaqiannee qimasee faaqa riqa.
Qinee faaqa rimarunanoo mifa iridanoo.
Qinee ummaaraki maridaqa Yaaweenara innaaru qidaqa.
Eendaki kisaaqasaa qisauku uqeerasee innaaru qidaqa, sia daundura asooarana mareeqa.
Qinee Anutunara iridaqa aiaaee qidaqa.
Qinee minara oonu mafi irunanoo qini daundura ummaara reenoo.
Eendaki Anutufa sia qini faiqarana qimifaqa qinee oonu mafi irunanoo ummaararaifaqa sia qini ufa qirafa maridanoo.
Qinee ooqai mariaafannanara iridaqa, mi aukuanna amiqimmasee mariaafannanara oonu mafi iridaqa.
Eendaki qinee iriqaraasida maridaqa.
Qinee maaqi qimasee oonu mafi iriranakiqari qeeqa iraidaqa.
Anutufa naaruaree maasa minniqisaannoo fee.
Sia fee kafaa naaruara mifa maasara aidiannoo fee.
Kuqaa fee maasara aidirafa taikeenoo fee.
Mina maasara qima afeekaikirafa doo fee taikeenoo fee.
Anutufa narí nifauaranara doo fee qaunuseenoo fee.
Mina aanoo qirafee mina maasara amuqusirana amaaqa maqanoo maridanoo fee.
10 Qinee mina iriseeqa maaqi qimiriqa.
Maa ainainafa qini daundura ummaara qimidanoo,
Yaaweena afeeka doo taikanoo mariifoo qidaqa.
11 Anee firaa ainainauqa auqoonnanara qinee oonu mafi irianaura.
Qinee mifa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina auqoonara irianauree qidaqa.
12 Oo Anutu, qinee anee aiqama ainaina auqoonnanara indee indee ianauranoo.
Anee amudaanai qimasee auqoonnanara qinee oonumafi irianaura.
13 Oo Anutu, ani oosana fannoo kaaqa naaquqarafa andeeqarafa maridanoo.
Unna anutusa sia maasa uriqarara Anutufara foora uriqaraqa maridaqa.
14 Oo Anutu, anee faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina auqunafa mariananoo.
Anee aneenna afeeka aiqama maqannaasaki uqeera akooqoo kooroommasaanaqa qafeea.
15 Aneenna afeekannai aneenna aiku asauku ummaarakinaana maraananoo.
Anee Yakooboosa Yooseefaasa nikeeku nikaaku maraananoo.
16 Oo Anutu, nammari fannoo ani qafamaseenoo rufiaseenoo, rakeeinoo.
Ooruku nammari faruma meemai ooqu marifa faqa ani qafamasee aindirireenoo.
17 Oonnamu fannoo ani Anutunara rufiasee maqasaa aaku nammariara foora adianau.
Innaarunai qirafa firaaqoo darara qufanoo aakuasaa fannoo idauruanda kai qifuki munu raqee mini raqee inoo.
18 Ufai namufaqa aaku namu faqa ifanoo ani Anutuna innaarunai qirafa minaki kambiqaifaqa iriqa.
Ani aakuasaa fannoo aiqama maqa maaqai kaaqa qamannimaqeenoo, maqa fannoo aindiri raifanoo kasinoo.
19 Anutu ani aana firaa nammari ameemaanai maridanoo.
Ani aana firaa nammari ameemaanai marifana mi aatata fuanaqa sia ani aiku amaaqa qafeeqa.
20 Mooseesa Aaroonasa rakisiraqanda maridaqa ani
Anutuna faiqí anaasee sipsipasaa rakisirausara foora iqa nifiqee fiqau.