76
Anutufa rakirana uriqaree marifa maridanoo.
Yuda maqannaasa Anutuna auquara iridaqa,
Isaraee maqa maaqakina mariasa mina auqu uqeeraidaqa.
Anutuna uiqaana maqa Yeerusaree maqusaki maridanoo.
Mifa Sioona aaqanasaa maridanoo.
Miqoo Yeerusaree maqusaki Anutufa namuqaa duru feefa saqari raudaandamma aqinau.
Mifa saqari faqa saamu faqa oosana oosana rakira ainaina faqa aiqama itairaatairamma aqinau.
Oo Anutu, anee firaaqoo qareenarafa mariananoo.
Anee aaqanasaa aneenna namuqaa rafaaqafuseenana aneenna uriqarara rupannoo irana namu faqa oorurandee qumuananoo.
Oo Anutu, anee ufa qunaqa sundiauqa nimudaanai qimarusa doo kuqufufaqa akaqausa misa aiqama ainaina raipaqu maraqau.
Misa aiqama doo saara faiqaidaqa sia kafaa findi fifara.
Misa aiqamausa rakira afeeka faqa akoofasaikirafa faqa sia nariqa dadaaqufaqa kuqiqau.
Oo Yakooboona Anutu, anee aanoo qianaqa rakira qoosauqa faqa qoosasaa ooqu marifi nimariasa faqa rakira afeeka taikafifaqa maqasaa aqufi kuqiqa maridaqa.
Oo Anutu, aiqamausa aniara rufiee mariafa mariananoo.
Anee aanooqinaqa sia amana moo fannoo ani afusaa kikiqiannoo.
Oo Yaawee, anee innaarunaindari andeeqa nimaqara ufa qunaqa maqasaa fasiqauqa rufiasee ufa sia qirai madoodoonnama fiqau.
Akaqausa uriqararanannai rafaaqafu nimaqaafaqa aiqama maa maqanasaa anee misa dadaaqiraree qimasee findifi andeeqara ufa qunaqa aiqama irisee daimmafiqau.
10 Faiqí faiqi aanoo qirafa quandaki ani Yaaweena amooqirana moo faqa moo faqa amidanoo.
Akaqausa mi rakiranaki sia kuqinausa ani ufa suqiranaki ani amooqifaranoo.
11 Innee inneeqa Anutuna Yaaweena amiraree qimasee qima afeekaika maqaa ainaina sia minnisaa, kuqaa mina amia.
Adeedi maria anaamurusa innee faqa aqoondikira ainaina mina amiaqa.
Anutufa qifaqa aiqama faiqí anaasee minara rufiaidaqa.
12 Mifa nári nuqu uqeeree maria uriqararausa mara muqufi rafaaqafidanoo.
Mifa maa maqanasaa maria uriqarara karaambaiqausa naindiri rarana nimidanoo.