75
Anutuna raina nimaqarafa.
Oo Anutu, maasa aniara dufi dufi qidaqa ani auqu uqeeraidaqa.
Maasa anee uriqararafa mariannanara kooroommasee qimannimisee kaifaa anee naaquqara uriqarara ainaina auqoonnanara faqa aiqamausa qimannimidaqa.
Anutufa maaqi qidanoo.
Qinee ufa irira faasaana utaaqamaqaunanoo maridanoo, qinee andeeqasee amana amana kai raina nimaqara oosanannoo raina nimaqaanaura.
Maa maqa maaqanakinaa aiqama ainaina rufieeqa naindiri raifanoo maqa faqa kasinaqa qinee Anutusa kai mina oosana atukaramma qumaraananoo sia kaaqa mandaikiannoo.
Qinee manda oosana maree mariasa sia ramoo ramaa iaqeera qimannimidaqa.
Qinee maaqi qimasee qimannimidaqa. Innee sia inneeqa nuqu uqeeraseeqa qiniara sia fee qiaqa.
Raina nimaqara oosana fannoo sia suani oosanaindari fau sia suani keeqee marinnaindari fau sia dinni dinni ataaqeendari fau anidanoo fau.
Sia moo fannoo suani dinni dinni ataaqeendari amana faiqí raina nimaqaannoo.
Anutufa kai faiqí rainee marifa maridanoo.
Mifa kai moo mara maqasaa muqufi quqaidanoo, moo uqeerasaifanoo uriqaraidanoo.
Yaaweefa narí asaukuki narí aanooqira nammari taqu uaqee idanoo.
Mi taqufa afeeka wainna mina aanooqirafa qumbiqanoo marina uaqee idanoo.
Mifa mi nammarina adiasaifaqa aiqama manda oosana maree mariasa namaseeqa mandainainaki maridaqa.
Misa aiqama nama taikaidaqa, sia atiti taquki kaqi mariannoo.
Qinee Yakooboona Anutunara naaruara naaruara koorooiqa fuanaura.
Qinee Yakooboona Anutunara idi raidaqa amooqianaura.
10 Mifa manda oosana maree mariasa afeeka aiqama rauda nimaqaannoo.
Andeeqara oosana maree mariasa afeeka moo faqa moo faqa nimiannoo.