74
Anutufa Isaraee maqannaasa manda ainainakinaana dadaaqiani fee innaaru.
Oo Anutu, anee nanaree maasa maaqi uqanna masee minniqisaidanee.
Anee kisaaqasaafee aneenna faiqí aanaaseera aanooqinnaree.
Oo Anutu, anee ooqai Isaraee maqannaasa rusandeesamummasee maroonausara, misara amiqi mandee oonumafi iria.
Anee maasa feefaurummasee aneenna maqannaasaika maqoona marianara oonumafi iria.
Sioona aaqanasaa anee marunafa mariananoo, minara faqa oonumafi iria.
Anee mai aniree Yeerusaree maqusa rapeepaa iranauqa qafaa.
Maasa namuqaauqa ani amaana maqa faqa rapeepaammaseea.
Namuqaauqa aniree kaasau fainiara foora faaqa ridaqa aiqama ainaina auku usidaqa.
Misa ani biraka raipaqu quqasee nariqa biraka uqeera quqasee náriara uriqararausee qirana kooroo ianifeera miqiqau.
Namuqaa ani Anutuna amaana maqaki anireeqa nandakinaa saqari ateekeera foora ani amaana maqa ateekaateekamma quqaseea.
Misa saasuna qamma firaana faqa mara mareeqa ani amaana maqaki keeqafifaqa aiqama amiqira akara mari saqarisa ateekaa teekamma aquseeqa.
Misa ani naaquqara amaana maqa ida arasaafanoo aiqama qama taikeenoo.
Misa ani Anutuna innaaru qimamaqee mariana faqa, rapeemmasaafanoo mandaika mafinoo.
Mi manda fasiqausa nariqa maaqi qimasee qimiriqa qiqau.
Doo maasa misa amiqiuqanna masee radamusaanaura.
Aiqama maqusa maqusa Anutuna amooqi maria amaana maqausa misa idarasoofanoo qama taikanau.
Maasa Yaaweenara daaqoo auqee mari ainainausa aiqama mandaikamma aqusaqau.
Tamummaqara fasiqauqa qima qimirausa faqa sia maridaqa aiqama taikafia.
Minara maasakiqari sia moo fannoo maa manda aukuanafa taikaaninnanara iridanoo.
10 Oo Anutu, kisaaqasaa fee namuqaa aniara naanaidara qifaree.
Naaru naaru namuqaa ani auquara manda ufa kai fee qimarifaree.
11 Oo Anutu, nanaree anee maasa dadaaqirara akooqaidanoo fee.
Nanaree aneenna asauku raqandaammasee maridanee.
12 Oo Anutu anee maasa ooqeenna karaambaiqa mariananoo.
Anee maa maqa maaqanaki maasa moomoo kari mandainainakinaana mareeqee amiqiraqoo quqaqisee marunafa mariananoo.
13 Oo Anutu, anee aneenna afeekannai ooruku nammari qambaana rakeeunafa mariananoo.
Ooruku nammariki mari firaa aandauna akiiqauqa anee rukaminau.
14 Anee ooruka nammarikinaa firaa aandau mina auqu Reefiatanee qimaruna mina aiqama akiiqauqa rukamuseenana aadana maqa maaqaki maru aandausa mina amaqi nimunaqa naqau.
15 Anee qunanoo maqakinaa nammari faqa nammariuqa faqa quminau.
Anee aneenna afeekannai firaa nammariuqa aadanusunafa mariananoo.
16 Asukuna faqa faasaana faqa auqunafa mariananoo.
Suani faqa quqoona faqa anee kai quqoonafa mariananoo.
17 Oo Anutu anee maqa maaqaki aiqama oosiranauqa quqanau.
Aiqaiqa dumudumu qira aukuna faqa suara aukuana faqa anee kai auqu quqasoonafa maridanoo.
18 Oo Yaawee namuqaa aniara uteeti naakada qimarianara iria.
Kisaaqasaa furufari mariasa aniara fifau ainaina fee qimasee ani auqu aquraraidaqa.
19 Oo Anutu, aneenna faiqí anaasee sia minninnisainaqa fitiqnarana nimimaria namuqaasa maasa daruaqa.
Aneenna faiqí anaasee namuqaa nimimaria ummaaranaki kisaaqasaa mariasara sia misara qaunua.
20 Aneenna ooqai qima afeekaikunnanara minara maqee irisee maasa dadaaqia.
Maa maqa maaqanaki narari nararirafa aiqama amannaunai faqa asukuna arirannai faqa qumbiqanoo maridanoo.
21 Oo Anutu anee ummaara ameemaanai mariasa dadaaqinaqa sia nisauriqa oofikiaqa.
Kudi fasiqa anaasee faqa sarau imariasa faqa ani auqu amooqiaqa.
22 Oo Anutu, findifinana aneenna auqusaa titaa.
Furufari maria fasiqausa faasaambaasaana ani oosanara uteeti naakada qidaqa.
23 Sia anee aneenna namuqaa ani auquara fidiaqaammasee faaqa fuisee qimarianara irisee qaunua, amiqimmasee iria.
Ani namuqaauqa aniara tutuqirafa kaqikai fida marinara sia qaunua, amiqimmasee iriaa.