Mina Anaaqiannaa Papiqa (Book 3)
73
Idi Ufa 73–89
Anutuna andeeqannimaqarafa.
Oo kuqaa Anutufa Isaraee maqannaasa amiqi amiqi marifa maridanoo.
Anukara nimuqusa faqaasa amiqi amiqimma nimaqaannoo.
2-3 Manda oosana maree mariasa aiqama ainaina amiqifaqa nári nimoo naamoo qiafaqa qinee qafaunanoo qirana qaifaqa Yaaweena minnisaaqaa unanoo Yaaweenaki mapukiqa marunafa taikaaqaammidanoo.
Miqi mariasa sia nidafirana maraidaqa.
Misa nifaaqa afeeka marifaqa sia dinee teeroo maraidaqa.
Amiqirausa maridaqa.
Misa sia akaqausa naanna raidaqa, sia ummaara oosana oosana faisa maridaqa.
Misa noori uqeerasee ramooramaairafa misa ninukakinaa kukukakanara foora maridanoo.
Faiqí narirana misa qamunnara foora nári nifaaqai afisuaqee maridaqa.
Misa nimuqusa kiqari oosana oosana manda oosana kambiqaidanoo.
Misa iriranaki oosana oosana manda ainainara oonu auqee ani auqee idanoo.
Misa akaqausara naanaidara qidaqa mandainainara ufa qidaqa.
Misa nári nimoo naamoo qidaqa akaqausa uriqaramafi rakisi nimaqaanauree qimasee tipundaaridaqa.
Misa innaarunai mari Anutuna manda ufa qimamaqaidaqa.
Misa nári ufamau fuaqeera aanoommasee maqasaa fasiqauqa qimannimidaqa.
10 Minara Anutuna faiqí anaasee misiannai quandafiqa aaqaidaqa misa ufara anoonee qidaqa.
11 Mi manda oosanna maree mariasa maaqi qimasee unnaqidaqa.
Anutufa maasa oosana sia iriannoo.
Uriqarara Anutufa sia manda oosana paquriannoo fee qidaqa.
12 Doo qafaa. Mi manda oosanna maree mariasa oosana miqimminoo maridanoo.
Misa maaqimmiqa maridaqa misa moomoo ainaina faqaasa maridaqa aiqama kari moo faqa moo faqa mara usidaqa.
13 Qinee misa nindafamaseeqa maaqi qimasee manda irirana qiqa.
Fifau qinee andeeqaidee qidaqa.
Qinee fifau aaqara oosanara qeerairi marunausee qidaqa.
14 Oo Anutu anee faasaambaasaana qini aupurarana qimimariananoo.
Aiqama kananaana kananaana ummaara kai daridanoo.
15 Qinee mi manda aaqara ufana qidaqau ani Anutuna faiqí anaasee naanna sia raunaiqini.
16 Qinee mi oosana oosana marirana oosanara irianeera oonu mafi irunanoo kadaapi daridanoo.
17 Miqiqa maridaqa ani Anutuna amaana maqaki keeqafifaqa mi manda oosanausa maree mariasa nifaaqai kambiqaaninna ainainara iriqa.
18 Oo Anutu, anee mi manda oosanna maree mariasa mareeqee farindara maqasaara foora quqeennaranoo.
Anee qinaqa misa mareeqee kuridiranaki aqifaranoo.
19 Misa tautummaki mandainainaki kuridiranaki aqufidaqa.
Miqi mariasa manda kuqiranaki ooqu fidaqa.
20 Aaqee mariasa qainammasee findifinana qaunuannandee inoo misa marirafa kai kaqi taikaanoo.
Oo Yaawee aneenna mariannaqooqari findifuanaqa misa mina qafamasee miqooqari doo sia siammafia.
21 Qinee manda oosana maree mariasa moomoo qumiasanara irunanoo qini irirafa suka qaifanoo qini qimuqusa mandaikinoo.
22 Qinee kaasau aandaura foora ani afusaa irirana siaisa furufarirausa maridaqa.
23 Miqiqa maridaqa ani aaqa aiqama kari marunana, anee qini qisauku uqannai qisauku qumaree qisaadaku imarianafa mariananoo.
24 Anee aneenna aamuaqira ufannai qini daamua qimaseenana qini itita qisamammaree munusee kasooaqee innaarunai qifiqa quqaseenana uriqarara duqu qimisainaqa ani faqa marianaura.
25 Yafee moo fannoo innaarunai qini qiqoondi maridanoo fee, sia moo fannoo maridanoo, anee kai.
Qinee ani Yaaweena maraafannaqooqari nannee moo maa maqa maaqanasaaqaraa ainainara didiannoo fee.
Aniara didirafa aiqama minauqa uriaaqaranoo maridanoo.
26 Qini irirana faqa qini qifaaqa faqa ummooquki marifanoo Anutufa qini afeeka maridanoo.
Mifa qini faqa marifaqa qinee aiqama kari amanaikidaqa.
27 Ani nimeesa uqusee kaqinni fimariasa anee mandaikamma nimaqeennaranoo.
Ani ufaki sia mapukusee kisaaqasaa mariasa anee misa aiqama kuridi nimaqeennaranoo.
28 Qinee sia miqidaqa, Anutuna aaqa mariranara qinee kaaqa amiqira fee qidaqa.
Qinee uriqarara Yaaweena mara qeeqa afeeka kukeeqara maqusaikammiqa. Anee auqoonna ainainara aiqama kooroommasee qimannimianura.