72
Maqasaa karaambaiqa fannoo dadaaqianifeera innaaru qinau.
Oo Anutu anee Isaraee maqannaa karaambaiqa aneenna amiqimmasee ufa irira oosana amia, aneenna andeeqara oosana faqa mina amia.
Mifa andeeqaranannai ani Anutuna faiqí anaasee ufa andeeqannisaani.
Narí maqannaa nuqu siai fasiqa anaaseesa faqa amana amana kai andeeqasee ufa raina nimaqaani.
Miqi marinaqa misa maqa maaqa ainoo kinoo aiqama ainaina rairaaiani.
Mi maqanasaa mariasa andeeqara oosana mareefaranoo.
Mi karaambaiqafa kudi fasiqa anaasee amana amana kai raina nimaqaani.
Ainaina siaisa faqa ummaaraki marianasaa ititannimaqaani.
Mifa nariara uriqararausee qimasee akaqausa rafaaqafi mariasa radamusaani.
Ani faiqí anaasee suani afu kaqi qeemarinaqa ani amooqiaqa.
Quqoona faqa kaqi qeemarinaqa ani amooqiaqa.
Mi karaambaiqafa aakuara foora fuka afuqaki rifanoo aiqama andanda afu amifanoo raambandaariara foora iani.
Mifa aakuara foora rinoo maqa uqeenuqeeniani.
Mi karaambaiqafa marianinna aukuana faiqí anaasee andeeqara oosana kai maraaqa.
Quqoona kaqi qeemarinanoo reemindeemirirafa kai mariannoo.
Mina rakisinnimaqarafa dinni ooruku nammarinni oosanarasee dinni ooruku nammarinni amanasaa rakisinnimaqaani.
Dinni ati fannoo Eeufarateesa nammarindari maqa maaqa atinni amanasaa rakisinnimaqaani.
Aadana maqa maaqaki mariasa karaambaiqa aninaqa mina oorinni kummarama fifaranoo.
Mina namuqaa faqa mina qafamasee maqasaa aqufifaranoo.
10 Sipeena maqannaa karaambaiqauqa faqa kaqikaa afuma kiaqa maria karaambaiqausa faqa amiqira ainaina mara maree Isaraee maqannaasa karaambaiqa mini amifaranoo.
Seebaa faqa Sibaa maqannaa karaambaiqauqa faqa amifaranoo.
11 Aiqama maqannaa karaambaiqauqa maasa uriqarara fee qimasee mina oorinni niqoori saunu areefaranoo.
Aiqama maqannaasa mina ainainira faiqikamma fifaranoo.
12 Mifa kudi fasiqauqa nammeera qiafanoo iriseenoo dadaaqidanoo.
Kudiki mariasa faqa dadaaqirana siaisa faqa misauqa aiqama dadaaqiannoo.
13 Mifa kudiuqa faqa ainainirana sia amanaiki marifaqa ummooquki mariasara faqa qimudaoo qimasee dadaaqi marifa mariannoo, sarau imariasa nimana faqa kuqiranakinaana maree marifa mariannoo.
14 Mi karaambaiqafa mi kudi fasiqausa faqa ummooquki maria fasiqausa faqa kuqa narirari maria fasiqausa nisaukukinaana mara kaqinni quqannisaannoo.
Mifa misara uriqarara ainainee qimasee miqidanoo.
15 Mi karaambaiqafa kisaaqasaa mariani.
Seebaa maqannaasa nariqa koora mi karaambaiqana amiaqanani.
Aiqamausa maqee maqee Anutufa mi karaambaiqana dadaaqiani feera innaaru qimamaqaaqanani.
Aiqama faasaana Anutufa mina amiqimma amaqaani.
16 Mi karaambaiqafa marinna kamuqoo mi maqa maaqanaki sakuma faqa uita faqa moomoo rairaa inoo mariani, kaqikaa amuaqu namuqasaa faqa narana kai itita fuani.
Mina qaqama fannoo Reebanoonna maqa maaqakinaa saqari aanna reenoo moomoo qaqama ireenoo rairaaiani.
Mi maqusausa kiaqa faiqí qumbiaqa mariaqa.
Mi sakummana qaqama faqa uita qaqama faqa andandara foora sia kasoo mariani.
17 Mi karaambaiqana auquara naaru naaru sia aunuaqa.
Mina uriqararafa aiqama kari suani afuara foora uridaa kai mariani.
Aiqama maqannaasa mi karambaiqana amiqa amiqimma amaqoonandee inana maasa faqa amiqi amiqimma qimaqaannee qimasaidaqa qifaranoo.
18 Isaraee maqannaasa Anutufa moo auqu Yaaweefa, mina amooqimamaqaaqa.
Mifa naríara maa idaaqira ainainausa auqee marifa maridanoo.
19 Mina areenara auqu naaru naaru amooqiaqa.
Maa maqa maaqanakina aiqamai mina qareenarafa qumbiqanoo mariani.
Kuqaa uqanna.
20 Qini Dafidisa Yeeseena amaaku marunausa doo qini innaaru qirafa taikeenoo.