71
Faiqí firaana innaaru.
Oo Yaawee, anee itita qimaqaanneera anee iannannai anidaqa.
Anee andeeqarafa mariannanara qini dadaaqinana mareeqee kaqinni quqaqisaa.
Aneenna aaqoo qinee iannannai rammatinimmandee irisee qini asumu maraa.
Oo Anutu, anee qini ooni faandaamurara foora faqa auqaanara foora faqa auquqisaina qinee minaki keeqafi asumu maria.
Anee qini ititee marianna oonifa faqa qini afeeka kukeeqara maqusa faqa mariananoo.
Anee qinaqa qinee amiqimmasee marianaura.
Oo qini Anutu, manda oosana maree mariasa nisauku kinaana faqa eendaandi mariasa nisauku kinaana faqa fitiqnarana qimimariasa nisauku kinaana faqa maraquqisaa.
Oo uriqarara Yaaweefa, qinee aniara kai aambeembeesida marunausa maridaqa.
Kumaaraasaa qari ani kai saqarikii aafanausa maridaqa.
Qini maqoonakiqari qinee anisaa mundiqa mariafanausa maridaqa.
Qini qinoofa maqaqisooqoooqari anee kai qinisaa rakisina aniifana maqee aniraananoo, minara qinee maqee maqee ani amooqianaura.
Moomoosa qini faqa qiniki kambiqoo ainainna faqa qafamasee iriqau.
Minara anee kai qini afeeka kukeeqara maqusara foora mariananoo.
Aiqama faasaambaasaana qinee ani amooqidaqa ani qareenaranara koorooidaqa.
Oo Anutu, qinee asooqa qaanana sia qini maraquqisaa.
Qini afeeka taikainana sia qini minniqisaa.
10 Qini namuqaauqa qini darirarammidaqa.
Qini dariraree qimasee ufa suqidaqa tipundaaridaqa.
11 Misa qiniara maaqi qidaqa.
Anutufa mina minnisaifanoo sia moo fannoo mina dadaaqirafa maridanoo, anifaqa mina afaqaseeqa qumaraanee qidaqa.
12 Oo Anutu, sia nianasaa maria.
Oo qini Anutu dauni aniree qini dadaaqia.
13 Qini darirari mariasa anee Yaaweefa misa rafaaqafu nimaqasee kuridi taikannisaa.
Qini aupurarana qimirari mariasa nisauriranaki faqa aupuraranaki faqa mariaqa.
14 Qini irirafa naaru naaru aniara kai aambeembeesida mariannoo.
Qinee kaifaa kaifaa ani amooqima amaqaanaura.
15 Qini doo fannoo ani Anutuna andeeqarana faqa asumu mariranara faqa faasaambaasaana kooroo ianaura.
Qinee mi andeeqarafa faqa asumu marirafa faqa fiqaranoo marifaqa ati kai iridaqa mina oosanara faqa ammuquara faqa sia iridaqa.
16 Oo uriqarara Yaaweefa qinee anee amudaanai qimasee auqunna ainainausara kooroo ianaura.
Qinee ani andeeqaranara kooroo ianaura. Anindiara kai kooroo ianaura
17 Oo Anutu, anee qini kumaaraasaaqari oosana arasee aneenna oosana uqaqifiqana ani mariananoo.
Qinee miqooqari anee firaa ainaina auqoonnanara faiqí anaasee kaqi kai qimannimiqa fidaqa.
18 Oo Anutu maqee qinee nauraiqi aandau aanaaqi maridaqa sia qini minniqisaa.
Anee qini faqa marinaqa qinee naaru kambiqainausa faqa qimanimia.
19 Oo Anutu, ani andeeqarafa maqasaaqari innaaruna auqanoo maridanoo.
Anee firaa ainaina auqunafa mariananoo.
Oo Anutu yafee ani fooqaafa maridanoo fee.
20 Oo Yaawee, anee oosana oosana ummaara faqa aupurarana faqa qimimariananoo.
Kasooqaqee anee kaifaa qini marirana ooqai mariundeemma qiseennaranoo.
Anee qini kuqa dariranasaa itita qimaqeennaranoo.
21 Anee qini firaaqoo uqeera murufi qiseennaranoo.
Anae kaifaa qini amiqi amiqimma qima qeennaranoo.
22 Oo qini Anutu, ani mapukusee marira oosanara piripunna aridaqa ani amooqianaura.
Oo Isaraee maqannaasa naaquqara Anutufa, qinee piripunna aridaqa ani amooqira idi raanaura.
23 Qinee piripunna arida ani amooqira idi raidaqa firaaqoo asasianaura.
Anee qini mandainainakinaana kaqinni mara quqaqisaannanara asasidaqa.
24 Qinee faasaambaasana ani andeeqaranara qimannimianaura.
Qini didafirana qimirari mariasa anee rafaaqafu nimaqasee mandaikamma nimaqaannanara irisee ani andeeqaranara qimannimianaura.