70
Dadaaqiani fee innaaru.
Oo Anutu, anee qini mandainainakinaana mara aquqisaa.
Oo Yaawee, kai kaqi aniree qini dadaaqia.
Qini marirana taika qimaqarara randeemariasa rafaaqafu saina nisauriranaki faqa furufariranaki faqa mariaqa.
Qini ummaarara irisee asasimariasa mara quandasainaqa nisauruaqa
Qiniara uteeti qimariasa nariqa nisaurirana firaafa marina qafaifanoo firaaqoo naaquqaani.
Oo Yaawee anee iannannai ani mariasa asasidaqa nasuriaqa.
Ani asumu mariranara nidimarisa, maaqi qiaqa.
Yaaweefa uriqararafa maridanoo fee qiaqa.
Qinee Dafidisa qimudaani radukirausa marunausa saraui marunna fasiqausa marunnanara oo Yaawee anee sia qiniara qaunuananoo.
Anee qini asumu maree marianafa faqa qini Anutufa faqa mariannanara kai kaqi aniree qini dadaaqia.