69
Isaraee maqannaasa Anutufa dadaaqianifeera innaaru qiqau.
Oo Anutu anee uqeeraqisaa.
Nammariara foora qini ummaara fannoo rafaaqafinoo
qinukaki ururaifaqa kaqi kaaqoo kuquanaura.
Qinee firaa doona poopoo qimarinakiara foora qiku
utusaqa maridaqa sia afeeka maqasaa qiku raidaqa.
Qinee nammari difukunaki aniraunanoo nammari aufirafa qini dukuniaqaa idanoo.
Qinee Anutufa dadaaqianifeera aaraida afeesida marunanoo qini daunda aadana usufifanoo qini ufa akieenoo.
Aniara rakisida marida qifuanda rakee iqa.
Qiniara fidiaqaa imariasa qini qikiiqa asausi faqa arusee fiqaramasee maridaqa.
Qini kuqa darirari mariasa fifau qini oosana siainaki namuqaakamma qimaqaidaqa.
Misa qiniara moo ainaina fifau unnaqimasee ummuariaanoo qimasee mina akiiqara nimiannee qimasee sandanainai qiafaqa rufiaseeqa fifau qeeqa ainaina nimiqa.
Oo Anutu qini furufarira oosanara anee irimmariananoo,
qini aaqarafa sia ani afusaa kukeeqanoo maridanoo, akooqoo maridanoo.
Oo Yaawee, anee qini dadaaqinaqa sia moo aaqaranaki aqufuanaqa ani ufamau fimariasa nisauruaqa.
Oo uriqarara Yaawee aiqama afeeka faqaafa anee qini dadaaqinaqa aniara innaaru qimariasara sia manda ufa qimannimaqaaqa.
Oo Isaraee maqanaasa Anutufa miqimma qimaqaa.
Oo Anutu, ani auqu raunnanara aasaandaana ufa qimi mariafaqa qini qisaurirafa qini rafaaqafuqaifaqa maridaqa.
Qinee ani auqu raunnanara qeeqa qikaqaafasaa nifusaa aanaamuruara foora maridaqa.
Qeeqa qinoona faiqi namu nifusaa moo aanaamuruara foora maridaqa.
Qinee ani Anutuna amaana maqara didirafa firaaqoo idara foora qaidanoo.
Ani Anutuna aquraree maria aqurararafa qinisaa faqa aqufinoo marifaqa maridaqa.
10 Qinee qeeqa mara maree muqusee narana auramasee marunaqa faiqí anaasee qini qiqafamasee aasaandaana ufa qimaqimaqaidaqa.
11 Qinee manda qammunna soofaara qammunnara foora afisuqaunaqa faiqí anaasee qiqafamaseeqa qiniara ataasa ataasa qimasee naanaidara qima qimaqaidaqa.
12 Aatata oonuree aniree idaqa qini qiqafee mandufa qidaqa.
Afeeka nammari namasee furufari mariasa faqa qiqafeeqa manda idi qiniara raidaqa.
13 Qinee sia misa ufa irianaura aniara kai innaaru qianaura.
Oo Yaawee, aneenna qinna kari qini innaaru akiiqara kafaa qiqa qimaqimia.
Anee qima afeekaikammasee qini asumu maraanauree qunnanara irisee miqia.
Anee sia unna qimarianafa mariananoo.
14 Doona poopoo qimarinakiara foora utusaqa maridaqa Oo Anutufa anee qini qumaree tatu qisainaqa sia minaki ooqu keeqafi minaki kuqua.
Qini namuqaa nisaukukinaana maraquqisaa.
Faruma firaanaki uqnauriranakiara foora aqufiqa marunnana umbaqi afainni quqaqisaa.
15 Oo Anutu anee qinanooo sia nammari qini dukuniani.
Faruma uqnauriranaki sia qinee aqufiqa ukuqnaanaura.
Sia qinee madikakiara foora aqufuana maqa fannoo mafi titaqisaani.
16 Oo Yaawee, anee aneenna amiqiranakiqari qini innaaru iria.
Anee aneena firaa nifauaranakiqari qinee unnannai oori ubeekaa.
17 Oo Anutu, qinee ani ainainira faiqi marunnanara sia anee oori rafusu kaqinni aqua.
Qinee firaa ummaaraki marunnanara dauni dauni qini irara ufa anoona qima qimia.
18 Oo Anutu, anee qini daaqa aniree qini namuqaa nisaukukinaana mara asumu quqaqisaa.
Qini namuqaauqa darirarifana qini mareeqee kaqinni qisaa.
19 Oo Anutu, qini namuqaauqa anee niqafee mariana qiniara aasaandaana qirana faqa mandaikamma qimaqarana faqa qisaurirana faqa qimi mariafana anee iri mariananoo.
20 Qini aasaandaana ufa qimiafa qini qimuqusa raquruqiminoo marifaqa qini qifaaqaki aiqama ummooqukinoo marifanoo qini qifaaqa dadaaqirafa sia maridanoo.
Qinee nimuqusiranara randauna sia moo fannoo qiniara amuqusirafa maridanoo. Qinee qimudao qira ufa qima qimaqarausara randauna sia uqanna maridaqa.
21 Qini daararaifaqa misa qini naranaki qumee adudu fooqaana minaki quqasee qimiafaqa nauna suka darifaqa minniseeqa.
Qini nammariara didifaqa misa sukaqee mari nammarina qimiafaqa namasee qafeeqa minniseeqa.
22 Mi manda oosanna qimimariasa nariqa narana difaani fannoo nári quandaki kuridi nimaqaani.
Misa nariqa mi firaa naaquqara oomaqafa nikuqamasaina aqufuaqa.
23 Misa nifu asukunaarusaina mikiqmakiqa nuaqa.
Misa nitaufaka faqa rambaqasaina naaruara miqiqa mariaqa.
24 Oo Anutu, aneenna aranaqarana nammariara foora misasaa adiasaa.
Ani aanooqirafa idara foora misa qama taikaani.
25 Misa maqa maaqa naakundu kai saaeemasaa.
Sia moodaafa faqa nariqa uiqaana maaqaki mariaqa, naakundu kai mariani.
26 Anee Yaaweefa ani ufa rukiee mariana akiiqara anee maasa kaakadi darusaanausa namuqaa anireeqa aaqaidaqa misa kaaqmukaidaqa.
Kaaqmukamaseeqa misa nári maqusai oonureeqa anee Yaaweefa maasa daruannanara aupuraunaqa ataasataasa qidaqa.
27 Oo Yaawee anee misa aaqarana akiiqara sia qaunua amiqimmasee iria.
Misa ani Anutuna asumu marirana sia uqanna kaqikaana faqa maraaqa.
28 Oo Yaawee ani naaru marira papiqaki misa nuqu marina rukaa.
Aaqee mariasa nuqu sia andeeqee mariasa nuqu namu faqa moodaanaki akara rua.
29 Qinee Dafidisa firaa didafirana faqa ummaara faqa maraidaqa.
Oo Anutu, anee qini uqeerasee asumu marirana qimia.
30 Qinee dufi dufi qira idinnai mina auqu qareenaranara koorooianaura.
31 Mina mi dufi dufi qirafa burimakau sipsipannoo tatufirana suqami mariana uriaaqaranoo maridanoo.
Muduka burimakau faqa sipsipa faqa aiku namufaqa
aanai namu faqa tatufirana suqarana faqa uriaaqaranoo maridanoo.
32 Kudi fasiqauqa mina qafamasee asasammifaranoo. Innee Anutunara randeemariasa inni irirana afeekaikamma nimaqaannoo.
33 Yaaweefa kudi fasiqauqa innaaru qiana iridanoo.
Isaraee maqannaasa namuqaa rumbaranaki mariafanoo Yaaweefa misara sia qaunidanoo misara faqa iridanoo.
34 Innaarunai mariasa faqa maqasaa mariasa faqa ooruku nammariki nimaria ainainausa faqa Yaaweena amooqiaqa.
35 Anutufa Sioona maqusa moo auqu Yeerusaree maqusaki mariasa misa namuqaasaa ititannimaqaannoo.
Yuda maqa maaqakinaa maqusauqa rapeepaa inoo marinauqa kaifaa itipiannoo.
Itipammasainaqa faiqí anaasee miqoo kaifaa maridaqa aiqama maqa mareefaranoo.
36 Isaraee maqannaasa Anutuna ainainira faiqiuqa,
misa faiqi namu kambiqafinaqa mi maqusausa marasaifanoo maasaindi kamminoo marinaqa minaki marifaranoo.
Mina auquara rimariasa faqa minaki marifaranoo.