68
Isaraee maqannaasa Anutufa misa dadaaqunara asasiqau.
Anutufa findifinoo narí namuqaauqa mara furufaramma saifaqa daraania.
Anutunara fidiaqaa imariasa mina oorisaaqari nisaurusee quqasee sandaaqa.
Aneenna namuqaauqa ufai idamuna fuaqa aqindeemma saina fifuaqa.
Mandainaina maree mariasa ainoo ainaina idaki
quqasaafanoora foora iqa Anutu ani afusaaqari tasirisirimma taikafuaqa.
Andeeqee mariasa asasidaqa ani Anutuna afusaa nasuriaqa.
Misa faaqa rumasee asasiaqa.
Innee Anutunara idi raida mina auqu amooqirana amiaqa.
Oonnamusaa ooqumarifi nimari Anutuna aana andeeqaa.
Mina auqu Yaaweefa maridanoo. Mina afusaa asasiaqa.
Anutufa narí naaquqara amaana maqaki marifa
fiaiqi faiqi rakisi nimaqaidanoo, adeedaana aanaaseeuqa faqa ummaaraki itita nimaqaidanoo.
Anutufa náriaraa mariasa mareeqee moo fasiqa anaasee nári faiqi kiaqeera nimidanoo.
Mifa rumbaranaki mariasa idukusee nifieeqee amiqiranaki quqannisaidanoo.
Anutuna ufa rukiee mariasa sia miqidaqa, misa manda maqa maaqaki marifaranoo.
Oo Anutu, anee ooqai Isaraee maqannaa aadana maqa maaqaki nifiqee finau.
Sinai aaqanasaa marunna Anutufa, Isaraee maqannaa
Anutufa, anee ooqai Isaraee maqannaasa nifiqee funanoo maqa kasinoo aaku nammariara foora adianau.
Oo Anutu anee qunanoo aaku firaafa rufanoo ani maqa Isaraee maqa maaqa mandaikinoo marufa amiqinau.
10 Ani maqannaasa mi maqa maaqanaki oonu marufaqa akaqausa kudi marufana Anutu anee afaaridana misa narana niminau.
11 Yaaweefa faiqí anaasee naamua qufaqa aanaaseeuqa
mi ufana mara maree aiqama maaqi qimasee qimannimiqau.
12 Kannaa maqannaa karaambaiqauqa faqa sundiauqa faqa anirandee sandama qaraasidammiaafoo qiqau.
Miqi qufaqa Isaraee maqannaa aanaaseeuqa oonu misa rakiranaki maraqoo ainainausa marasee rainaqau.
13 Mi anaaseesa siruaannnai faqa koorannai faqa nifaaqa auqusoofanoo amiqira ufiniara foora inoo marinau.
Misa nifaaqa fannoo siruaara foora daroo daraa ufanoo misa niqoosara foora koora fannoo kaaqa qee marinau.
Miqi marufaqa akaqausa nanaree kaqi nariqa sipsipasaa rakisi mariqau.
14 Mi rakiranaki aiqama afeeka faqaa Anutufa karaambaiqauqa Saramoona aaqanasaa naru nindaqaaqa ufaqa fifainufanoo firaa oonnamuara misaqa aiqamai itita aqufinau.
15 Basana aaqana kaaqa uriqarara aaqana maridanoo.
Miqoo moomoo kaqikaa aaqanauqa mina aaqa maridanoo.
16 Innee Basana aaqanasaa maria aaqanausa nanaree innee Sioona Anutufa mari aaqannara fifau ainainee qidee.
Yaaweefa narí kai mi aaqannana utaaqamaseenoo naaruara mi aaqannasaa mariannoo.
17 Anutufa narí sundiauqa moomoo tauseenna afeeka rakira karauqasaa ooqufaqee marusa faqa Sinai aaqanaindari qumuree Sioona aaqanasaa narí uiqaana maaqaki keeqanau.
18 Anutufa Sioona aaqanasaa ooru fidanoo rumbarausa aana muqunufaqa ooru fiqau.
Mifa miqoo ooru marufaqa faiqí anaasee akaqa ainaina Yaaweena mini amiqau.
Yaaweena ufa ooqai rukieeusa misa faqa akaqa ainaina amiqau. Mifa miqoo mariannoo.
19 Yaaweena amooqimamaqaa.
Maasa Anutufa maasa asumu maree marifa marina amooqiaqa.
Mifa aiqama kari maasa ummaara dadaaqi marifa marinara mina amooqiaqa.
20 Maasa Anutufa asumu marirana qimimari Anutufa maridanoo.
Yaaweefa maasa kuqiranakinaana asumu maree mari Karaambaiqafa maridanoo.
21 Anutufa narí namuqaauqa nikiiqa kuqaa uqanna radandamumma saannoo.
Nári aaqara oosanaki afeekaikammandee fimariasa faqa radandamumma saannoo.
22 Yaaweefa maaqi qinau, inni namuqaa Basana maqa maaqaki mariana nifiqee anianaura.
Ooruku nammari farumakiara foora mariana oonu nifiqee anianaura.
23 Innee inneeqa namuqaa narusaifaqa inni maqannaasa misa fidikaki niku reefaranoo.
Fainiuqa nári nidiranasaa misa fidika neefaranoo.
24 Oo Anutu qini karaambaiqa.
Anee moomoo fasiqa anaasee aana muqunimma maree aneenna amaana maqaki keeqararee qimarianaqa doo aiqamausa misa nindafaidaqa.
25 Idi ree mariasa indaaru fimarifaqa piripunna ari mariasa inaaqianna fuafaqa qambaana temberinna ari maria manaaqausa fidaqa.
26 Innee Isaraee maqannaa fasiqa anaasee suqiqa marianakiqari Anutuna amooqiaqa.
Innee Yakooboona saaqari kambiqarausa innee Anutuna amooqiaqa.
27 Isaraee maqannaasa Beensamina akeeku akaaku qoodaa marusa indaaru fimarufaqa Yudana akeeku akaaku marusakiqari uriqararausa moomoosa faqa Seeburuna akeeku akaaku kiqari faiqí uriqararausa faqa Napatarina akeeku akaaku kiqari faiqí uriqararausa faqa misa ninaaqianna amaana maqai suqirannai ooru fiqau.
28 Oo Anutu anee aneenna afeeka maasa uqaqifiqaa.
Oo Anutu, anee ooqai aneenna afeeka uqannifiqoonnandee kai inana maqee faqa uqannindiqaa.
29 Anee aneenna uriqarara amaana maqaki Yeerusaree maqusai mariannanara, moomoo maqanaa karaambaiqauqa kaqi nimimaria ainainnaa maree mini ani amifaranoo.
30 Firaa doona aqmauraqmauri marinaki mari kaasau aandaufa Isipa maqannaa karaambaiqa Faraoofa maasa darirarinana Anutu anee minara aanoo qimasee qaoo qia.
Faraoona dadaaqimaria uriqarara fasiqausa aanoo qimaria burimmakau akoonausara foora kaiqeesa qambaana oonuree narirara ifana anee misara faqa aanoo qimasee qaoo qia.
Anee misa mara muqufisainaqa misa siruaa mara maree mini ani amiaqa.
Aiqama rakiranara rimaria maqannaasa anee misa naru nindaqaaqa masainaqa daraaniaqa.
31 Isipa maqanaa uriqararausa Anutufinnai ubeekarara anifaranoo,
Eetoopia maqannaasa nisauku uqeerasee Anutunara innaaru qifaranoo
32 Oo innee maa maqanasaa mariasa innee Anutuna idi ramamaqaaqa.
Yaaweena amooqira idi raaqa.
33 Anutufa ooqaindari mari innaarunasaa nimari Anutunara amooqira idi ramamaqaaqa.
Mi Anutuna ufa firaafa innaarunai qiara foora qimarifa maridanoo.
34 Innee Anutuna afeekara koorooiaqa.
Mina amiqira uriqararafa Isaraee maqannaasa rafaaqafu nimaqaidanoo.
Mina afeeka innaarunai maridanoo.
35 Isaraee maqannaasa Anutufa narí amaana maaqaki
marifa kaaqa naaquqarafa marinara rufiaaqa.
Mifa uriqarara afeeka faqa eeraarirana faqa narí faiqí anaasee nimidanoo. Anutuna amooqiaqa.