67
Anutuna dufi dufi qimamaqara idi.
Anutu anee maasara qimudaoo qimasee amiqi amiqimmaqisaa.
Aneenna oori afiri kaaqa qarana maasiannai ubeekamasee dadaaqia.
Miqinaqa ani oosana aiqama maqa maaqakinaasa iriaqa.
Aiqama maqannaasa ani asumu mariranara faqa iriaqa.
Oo Anutu aiqama faiqí anaasee ani amooqiaqa.
Aiqama faiqí anaasee ani amooqiaqa.
Oo Anutu, anee faiqí anaasee aiqama amana amana kai andeeqasee rakisi mariannana faqa amiqimmasee naamua qimasee nifiqee fimariannanara faqa aiqama maqannaasa asasammasee idi raidaqa.
Oo Anutu faiqí anaasee ani amooqiaqa.
Aiqama faiqí anaasee ani auqu uqeeraaqa.
Miqifanoo maqakiqari aiqama narana kambiqanoo.
Kambiqainanoo Anutufa maasa Anutufa amiqi amiqimma qimaqaannoo.
Anutufa maasa amiqi amiqimma qimaqanau.
Aiqama maa maqanasaaqaraa fasiqa anaasee minara uriqarara fee qimasee qeerairiaqa.