66
Anutuna amooqira idi faqa dufi dufi qira idi faqa maridanoo.
Aiqama maqa maaqaki mariasa asasidaqa firaaqoo Anutunara faaqarumasee amooqiaqa.
Idi raidaqa mina auqu qareenaranara kooroo iaqa.
Qareenara amooqirana mina amiaqa.
Innee Anutuna maaqi qimasee qimamiaqa.
Anee auqu quqoonna ainainafa kaaqa naaquqarafa maridanoo.
Ani namuqaauqa ani uriqarara afeeka qafamasee
aniara firaaqoo rufieeqa ani oorinni niqoori saunu araidaqa.
Aiqama maa maqa maaqanasaa qaraasa ani amooqidaqa.
Misa ani amooqira idi raidaqa ani auqu uqeeraidaqa.
Innee aiqamausa aniree Anutufa auqeeu ainaina qafaaqa.
Mifa naaquqara ainaina faiqí anaasee qambaanai auqanau.
Mifa ooruku nammariara qufanoo aadanusufufaqa
maasa qikeeku qikaaku maqamau aandanasaa funara Anutunara asasiqau.
Anutufa naaru naaru narí afeekannai aiqama maqannaasa rakisinnimaqaidanoo.
Mina afu fannoo aiqama maqannaasa auqee maria ainainna niuqidanoo.
Ufa rukiee mariasa sia Anutuna aana itita amaqaaqa.
Innee aiqama maqannaasa maasa Anutuna amooqiaqa.
Innee mina amooqirana firaaqoo uqeeraifaqa nianaindari faiqí anaasee iriaqa.
Mifa maasa marirana afeedammaqisaifaqa kaqi maridaqa.
Mifa maasa mandainainaki aqufuanoora itita qimaqaifaqa sia aqufidaqa.
10 Oo Anutu, anee maasa qimanammasee qafaananoo.
Siruaa tasirisiri masee apaapu maraquandee iananoo.
11 Oo Anutu, anee maasa mareeqee ufaanaki aruqisasee
firaa ummaara tia maasa qitaufakaaqa daaku qimaqaananoo.
12 Anee namuqaara qianaqa misa nikunnai maasa qikiiqa radamia.
Maasa ida qambaanaira foora faqa nammari aufi marinakiara foora faqa oosana oosana ummaaraki
fimariafanana anee maasa mareeqee amiqiraqoo quqaqisanau.
13-14 Qinee ummaaraki maridaqa ani Anutuna oosana
oosana qima afeekaikira ufa qimamiqiafana.
Doo maqee mi qima afeekaikira ufana qimamiafannandee ianaura.
Doo maqee qinee qima afeekaikiafanna ufanara qianaura.
Qinee aandau tatufirana mara maree ani amaana maqaki minisee suqa amianaura.
15 Qinee sipsipa tatufirana suqamianaura.
Qinee burimmakau akoona faqa mimmi faqa tatufirana suqa amianaura.
Miqiananoo muna fannoo innaarunai ani aikiambu iannoo.
16 Innee Anutunara qeerairi mariasa mai aniraifaqa qini dadaaqinara qimannimia.
17 Qeeqa dookiqari dadaaqianifeera aareeqa, idinnai mina amooqiqa.
18 Qinee mandainainara fifau ainainee qimasee kaqi
auqaunanoo Anutufa sia qini innaaru qirana iriqini.
19 Kuqaa Anutufa qini ufa irinoo, qini innaaru qirana faqa irinoo.
20 Anutufa sia qini innaaru qirana minniseenoo.
Sia narí aiqama kari amuqusiranara qao qinoo.
Minara mina auqu uqeerasee mina amooqiaqa.