65
Anutuna amooqirafa faqa dufi dufi qira innaaru maridanoo.
Oo Anutu, anee maasa innaaru irimariannanara
maasa Sioona maqusaki andeeqasee oonuree ani amooqidaqa ani amianauree qima afeekaika maqaafanna ainainauqa ani amianaura.
Faiqí anaasee aiqama maqa maaqaindari nári manda oosanara iriseeqa anee Anutufa iannannai ani faranoo.
Maasa mandainaina fannoo maasa dukunimma saifana anee Anutufa mina taikaqisaananoo.
Anutu anee rusandeesamummasee maraqaanausa ani asasiranaki maridaqa.
Anee aneenna naaquqara maaqaki mariaqeera nifiqa quqasainausa asasiaqa.
Maasa mi amaana maqanaki marunanoo ani amiqi
amiqirafa maasaki qumbiqanoo marifaqa maridaqa.
Ani naaquqara amaana maqaki marunanoo ani
amiqi amiqirafa minaki marifa maasaki qumbiqanoo maridanoo.
Oo Anutu, anee maasa asumu qimi marianafa mariananoo.
Anee maasa aneenna naaquqara andeeqara ainaina
auqee mariannanannai maasa qimaqimi marianafa mariananoo.
Aiqama maqannaasa nianai atinni atinni mariasa
faqa ooruku nammari dinni afainni mariasa faqa ani kai saqarikidaqa.
Anee aaqanauqa aneenna afeekannai auqu eeqee nári maqee mariaqoo quqanau.
Miqunnanannoo aneenna afeeka uqannifiqanau.
Ani afeeka fannoo ooruku nammari kasinoo amakaurirana faqa rafaaqafusaifanoo mina kasirana faqa ufaqirana faqa daimafinoo.
Faiqí anaasee tutuqirana faqa taikannimaqaananoo.
Aiqama maqannaasa anee auqee marianna ainainna qafaafanoo naaquqaidanoo.
Suani ururee marinnai mariasa faqa suani keeqee
marinnai mariasa faqa aiqama ainaina auqee marianna ainainna qafamasee mi aiqama
maqannaasa naaquqaifaqa faaqa rumasee aniara asasidaqa.
Oo Anutu anee maa maqa maaqana rakisidana
uqeena uqeenianifeera aaku firaana teeqiananoo.
Anee miqiannanannai maa maqana ainookamma saananoo.
Anutu ani nammariuqa qumbiqanoo maridanoo.
Mi nammarifa maqa maaqa amiqimma saifanoo amiqira narana faíqí anaasee nimidanoo.
Anee miqimmasee auqinau.
10 Oo Anutu, anee qiananoo aaku firaafa rinoo maqa uqeena uqeena masaifanoo afuqaki narana kambiqaidanoo.
Anee aaku dunoonnannai maqa uqeena saananoo narana kambiqaidanoo.
11 Ani amiqirafa narana rairaamma qimaqee marifa maridanoo.
Anee finnatinai miqikai inoo narana rairaa iannoo.
12 Andandaki aiqamatinai burimakau faqa sipsipa faqa umbiaqa maridaqa.
Aaqanauqa faqa kaqikaa amuaqu namuqa faqa aaku rifaqa firaaqoo asasidaqa.
13 Firaa afaasasaa burimakau sipsipa moomoo qumbiqaidanoo.
Noopunduki faqa sakumma ainaina moomoo kambiqeenoo aiqama noopundu titaidanoo.
Aaku rifanoo aiqama ainaina asasidaqa idi raidaqa.