64
Isaraee maqannaasa Anutufa dadaaqianifeera innaaru quu ufafa.
Oo Anutu, qinee ummaaraki maridaqa, qini innaaru qirana iria.
Qini namuqaa dariranara rufiaidaqa, anee qini marirana dadaaqia.
Manda oosana maree mariasa tipundaari
mariasakinaana qini mareeqee kukeeqaqisaa.
Aaqee mariasa faaqa fuisee qida qini darirari marianasaa faqa ititaqisaa.
Mi fasiqausa nári nifauru nimaakiri faaqaanara foora aaruqu maqaafanoo maridanoo.
Misa ufa fannoo feefa dindasaa quqasee rakisiandee qini rakisi qimaqaidaqa.
Miqi maria manda fasiqausa qumee ooqa andeeqara fasiqa naridaqa.
Misa rufiarana siaisa kaqi tautumaki naridaqa.
Misa nariqa suqufifaqa manda oosanara narí pooduqee narí pooduqee idaqa.
Misa kukeeqara ufaana fufira oosanara amiqimmasee
iriqaraasammasee maaqi qidaqa, sia moo fannoo maasa ufaana qafaannoo fee qidaqa.
Misa manda ainaina auqarara tipundaaridaqa.
Misa nariqa tipundaariranara andeeqanoo maridanoo fee qidaqa.
Faiqí faiqi kukeeqara irirafa farumara foora meemai uqnaurinoo maridanoo.
Anutufa mi manda faiqausa narí feefannai naruannoo.
Dauni misa naru quqasaannoo.
Misa manda ufa akiiqara kuridi nimaqaannoo.
Aiqamausa misa mi narirana niqafamasee boo firaa ainaina kambiqee maqi qifaranoo.
Misa aiqamausa misa narirana qafamaseeqa rufieeqa
misa Anutuna ainainiranara iridaqa kooroommasee mina ainainiranara qimannimifaranoo.
10 Andeeqarausa Yaaweefa auqoo ainainara irisee asasifaranoo.
Misa Yaaweenaki amiqimmasee marirana paqurifaranoo.
Aiqama andeeqarausa mina amooqifaranoo.