63
Anutufa dadaaqianifeera indee indee idaqa.
Oo Anutu, anee qini Anutufa mariananoo.
Qinee doori kandamasee aniara randaida innaaru qidaqa.
Qinee aadana maqa maaqai marunanoo nammariara didiara foora aniara dididanoo.
Miqikaimmasee qini maa qifaaqafa faqa aniara nammariara foora aididanoo.
Ani naaquqara uiqaana maqaki ani qafaanaura, ani afeeka faqa ani qareenarana faqa qafaanaura.
Oo Anutu ani amuqusirafa maa maqee marunna
marirana uriaaqaranoo marinara qinee ani auqu uqeeraanaura.
Qinee maaqoo kaqi marianna kamu aniara dufi dufi qianaura.
Qinee qeeqa qisauku uqeeraseeqa ani innaaru qima amaqaanaura.
Qeeqa qimuqusannai amiqira naranara foora
namasaananoo qini qimuaqu inaqa qinee asasira idinnai ani amooqianaura.
Anee ooqaindari qini dadaaqi marianafa
mariannanara qinee qeeqa faiqara qaarisaa maridaqa aniara iridaqa.
Eendamuqusai faiqarara andee qumooridaqa aniara kai iridaqa.
Qinee ani aqoosa ameemaanai maridaqa aniara asasira idi raanaura.
Qinee anisaa atooqaidaqa.
Ani asauku uqannai asauku fannoo qini asumu maraidanoo.
Qini kuqa darirara imariasa aiqama kuqufi kuqirausa maria maqa maaqaki fifaranoo.
Misa maqa ameemaanai kuqirausa faqa marifaranoo.
10 Misa duru feefa ooki keeqaifanoo kaasau aandau misa nipata neefaranoo.
11 Qinee Isaraee maqannaasa karaambaiqa rakiranaki uriqararana qimimarinara. Anutunara asasianaura.
Aiqama Anutuna auqusaa kuqaa qima afeekaiki mariasa mina amooqifaranoo.
Unna ufa qimariasa noo Anutufa ititannimaqasainaqa sia ufa qifaranoo.