62
Anutuna rakisinnimaqaranasaa munduaqa.
Qinee Anutufa qini asumu maraani feera kai afeesida maridaqa.
Mifa kai qini asumu marirana qimidanoo.
Mifa kai qini itita qimaqaseenoo qini asumu marirana qimidanoo.
Mifa qini afeeka kukeeqara maqusara foora marinara
naaru naaru sia qini rakiranaki rafaaqa fifaranoo.
Oo qini namuqaauqa, naqumma kari fee qini darida marifaree.
Innee qiniara nauraa ququsa rafaurinoo fifaiqanoo marindee irafee qimariafanoo.
Innee qinee uriqararaqoo marunnana qifeeqa maqasaa aqirara ufa qimariafanoo.
Inni unnufara kai nididanoo.
Inni nookiqari unna qimasee Anutuna amooqira ufa qimariafanoo, inni naunduraki manda niqurara ufa kai umbiqanoo maridanoo.
Qinee Anutuna kai mandaaqaidaqa.
Qeeqa irirana minasaa kai munduqaqee maridaqa.
Mifa kai qini itita qimaqaseenoo qini asumu marirana qimidanoo.
Mifa kai qini afeeka kukeeqara maqusara foora
marinara sia qini rakiranaki rafaaqa fifaranoo.
Qini asumu marirafa faqa qini uriqarara duqu faqa
Anutunakiqari kai qiniki anidanoo.
Mifa kai qini itita qimaqee marifa maridanoo, mifa kai qini auqaana maridanoo.
Innee qini qiku qisauku aiqama kari Anutuna kai saqarikiaqa.
Inneeqa aiqama ummaarara mina qimamiaqa. Maasa mifinnai oonuree kai asumu marianaura.
Aiqama faiqí faiqi fifau naidoora foora maridaqa.
Nuqu faqaasa faqa ooreeqarausa faqa moodaakarirausa fifau ainainara foora maridaqa.
Anee misa uqaki rumaseenana sikeerasaa dirisee qafa, siara foorammiqa maridaqa.
Naidoo ummaara fannoo misa ummaara uraaqaranoo maridanoo.
10 Innee sia rakirana faqa moona ainaina ummuara mararana faqa saqarikiaqa.
Inni ainaina moomoo kinaqa sia irirana minasaa rusiaqa.
11 Moomoo kari Anutufa maaqi qifaqa iriqa.
Qinee Anutusa firaa afeeka faqaasa maridaqee qinoo.
12 Kafaa moo ainaina anee Yaaweefa maasara amuqusi marianafa mariananoo.
Oo Yaawee anee kuqaa aiqamausa ainainirana
akiiqara feefauru amana kai rainasee nimimarianafa mariananoo.