61
Isaraee maqannaasa Anutufa dadaaqianifeera innaaru quu ufafa.
Oo Anutu, qini iki raqarana iria, qini innaaru qiranara aaqoo rammatinia.
Qinee moo maqa maaqai nianai oonu marunanoo
qini qimuqusa mandaikimarifaqa ani aaraidaqa.
Anee qini mareeqee afeeka kukeeqara maqusaki quqaqisaina asumu maria.
Nnaree anee qini faandaamurara foora qini ititaqimaqee marianafa mariananoo.
Anee qini faandaamura marianaqa namuqaa sia amana qini rafaaqafifaranoo.
Qinee naaru naaru ani uriqarara naaquqara uiqaana maqaki marirara dididanoo.
Ani aqoosa ameemaanaira foora mandaaqaanauree qidaqa.
Oo Anutu, qinee qima afeekaikira ufa ani
qimamiafannanara anee irimmariananoo.
Anee iriseenana ani auquara rufiee mariasa nimiraree
qianna ainainna qini Dafidisa faqa qimiananoo.
Qinee Isaraee maqannaa karaambaiqa marunausa Anutu anee qini aukuana moomoo ootupamasainaqa qeeqa qinaiqimara qisaifaqausa nindafaanaura.
Oo Anutu anee qiniara naaruara qini qifusaa maridana Isaraee maqannaasa rakisi nimaqaannee qia.
Anee aneenna amuqusirana faqa aneenna mapukusee marira oosanannoo faqa ititaqimaqaa.
Miqimarinaqa qinee naaru naaru ani auquara amooqira idi raanaura.
Qinee ooqai aiqama faasaana ani amianauree qimasee qima afeekaika maqaafannamau fuanaura.