60
Manda ainainakinaana mara kaqinni quqaqisaannee innaaru.
Oo Anutu, anee maasa minniqisaananoo. Anee maasa rafaaqafu qimaqaananoo.
Anee maasa aanoo qima qimaqaananoo.
Oo Yaawee, kafaa maasa iannai quandafi maasa dadaaqia.
Anee maqa kasiananoo maqa fannoo oo raqaidanoo.
Anee maqa oo raqafina kafaa mafi titaa.
Anee maa aukuanna maasa afeeka ummaara doo uqaqifiqaananoo.
Mi ummarana manda nammariara foora nimianaqa
namasaafanoo narifanoo nifuai nifuai inoo.
Oo Anutu maasa aniara daaquqee marisa namuqaa
maasa daru qifaqaa ifaqa anee firaka uqeerainnannai sandaifanoo namuqaa duru
feefa nammari araannoo, miqifaqa maasa sia kuridianaura kaqi marianaura.
Oo Yaawee maasa innaaru qirana irisee aneenna afeekannai maasa asumu maraqisaa.
Miqimmaseenana ani aidi maria fasiqa anaaseesa
mandainaina kinaana asumu mariaqeera maraa.
Anutufa narí naaquqara uiqaana maqakiqari maaqi qinau.
Qinee ufoona ridaqa Seekeemma maqa maaqa rainasee qeeqa maqannaasa nimianaura.
Qinee Sukoota noopundu faqa miqi kai iqa qeeqa maqannaasa rainasee nimianauree qinau.
Kireeata maqa maaqa faqa Mannaseena maqa maaqa faqa qinindi maridanoo fee qinau.
Eefaraimma maqa maaqa qeeqa qikiiqa afisi marunna afeeka qafeefara foora maridanoo.
Yuda maqa maaqa fannoo qini uriqararausara
uqannifiqee mari saunu fara foora maridanoo.
Qinee Anutusa Mooaba maqa maaqa mareeqee
nammari difaanirara foora masee ooru dupimma nisaanaura.
Qinee Eedooma maqa maaqa qiku aanaamu raipaqu
quqee marunna maqa maaqafa ooreeqarafa
mariannoo, miqiannanannoo qeeqaindika masaunnana kooroo ianaura.
Qinee Firistia maqannaasa urinnaaqaramasee faaqa rumasee ufoona ruanaura.
Oo Anutu, yafee qini aana muquninaqee Eedooma maqannaasa afeeka faandaamuraki keeqafi naruanauree.
10 Oo Anutufa kuqaa fee anee maasa ameesa uquqiseenanee.
Anee sia fee ooqai unnandee inana maasa rakira fasiqauqa faqa oonuree dadaqinnaree.
Anee sia maasa rakira fasiqa namufaqa fidana dadaaqi mariananoo.
11 Anee maasa dadaaqinaqa maasa nári namuqaa narua.
Faiqí faiqi dadaaqirafa sia amanaikiannoo.
12 Anutufa maasa dadaaqinaqa rakiranaki oonuree uriqaraanaura. Mifa maasa namuqaa rafaaqafu nimaqaannoo.