59
Namuqaa sia mandaikamma amaqaaqee innaaru.
Oo Anutu qini namuqaauqa nisaukukinaana maraquqisaa.
Aiqama qini darirari mariasasaa ititaqisaa.
Manda fasiqa nisaukinaana maraquqisaa.
Faiqí kuqa nári mariasa nisaukukinaana qini soodaaqammaqisaa.
Oo Anutu anee qafaa.
Misa kukeeqafi qini darirara qipuraidaqa.
Misa kaaqa aanoo qimariasa qini darirara suqidaqa.
Oo Yaawee sia qini manda oosana akiaqarau
dariraridau, kaqi fifau nariqa kai dariraridaqa.
Qinee sia aaqara oosanau maree fau.
Misa sia minara irirai kaqi fifau qini darirara deedaqidaqa.
Oo Yaawee, misa kai kaqi qini darirara deedaqidaqa rakisidaqa.
Oo Yaawee, aiqama afeeka faqaa Anutufa findifinana qini dadaaqia.
Isaraee maqannaa Anutufa anee qumuree misa manda oosana aneenna afunnai qafaa.
Findifinana Anutuna ufa sia iriasa ummaara nimia.
Qini ueeqee mariasara sia qimudaoo qia, kaqi ummaara nimia.
Misa eendifaqa fainiara foora rairai qidaqa, manda
ainaina uqeerarara qini maqusamau fiqu faiqu fiqa nidaqa.
Misa nookiqari nanee fididee.
Misa nifauru nimaakiri qaseema miqirafa kai maridanoo.
Misa nári manda ufara maaqi qidaqa. Yafee iriannoo fee qimasaidaqa kaqi fifau qidaqa.
Oo Yaawee, anee misa ufa irisee misara naanaidara qimariananoo.
Anee aiqama mi manda maqannaasa ataasa ataasa qira ufa nimimariananoo.
Oo Yaawee, anee kai qini afeekaikamma qimaqasee rakisi qimaqee mariananoo.
Anee Anutufa qini kukeeqara maqusara foora mariananoo.
10 Qini Anutufa qiniara amuqusi marifa qinee unnannai anireenoo dadaaqiananoo.
Mifa qini namuqaa rafaaqafu nimaqainaqa qeeqa qifunnai niqafaanaura.
11 Oo Yaawee maasa ititaqisee marianafa qini maqannaasa mi manda maqannaasara qaunifoora minara sia aiqama naru taikaa.
Aneenna afeekannai mi manda fasiqausa
narunnifaqaaqa masainaqa auiqeera foora aiqama
maqa maaqakinai oonuree aniree iqa nuaqa.
12 Misa nookinaa ufa faqa nifaurusaaqaraa ufa faqa aaqarafa kai maridanoo.
Misa aaqara ufa faqa unna ufa faqa qimariana akiiqara mandaikiaqa.
Misa nári noori uqeeree maria oosanafa ufaanara foora misa ninuka qumaraani.
13 Oo Anutu aneenna aanooqiranaki qari misa kuridi nimaqaa.
Amiqimmasee kuridi taikasaa.
Miqinaqa maa maqa maaqana atinni atinni mariasa
minara iriseeqa oo Anutufa Isaraee maqannaasa rakisidanoo fee qifaranoo.
14 Eendifaqa namuqaa kafaa aniree fainiara foora
rairai qidaqa mandainaina uqeerarara fiqu faiqu idaqa maqusamau nidaqa.
15 Misa nári naranara randaida oonuree aniree iqanida
sia nimuaqu imarifaqa firaaqoo faaqa riqanidaqa.
16 Misa miqi mariafaqa qinee ani afeekara irisee idi raanaura.
Oo Anutu, qinee firaa ummaaraki marunnana anee
qini afeeka kukeeqara maqusa mariannanara
qinee kananaana findifi ani maasara
amuqusiranara idi raanaura.
17 Qinee qini Anutuna qini itita qimaqee mariannana amooqianaura.
Anutufa firaaqoo qiniara aidi marifa qini afeeka
kukeeqara maqusa maridanoo.