58
Anutufa manda oosana maree mariasa aupurarana nimiani fee innaaru.
Innee uriqararausa andeeqasee ufa nimidee.
Innee anoona ufannai faiqí amana amana kai fee andeeqannimaqaidee.
Innee sia miqi mariafanoo.
Inni nimuqusaki innee aaqaranara indeeindee imariafanoo.
Innee maa maqa maaqanaki faiqí narira oosana kai nimi mariafanoo.
Aaqee mariasa maqannimaqoona kiqari kaqi runnai ubeekaqa maridaqa.
Misa maqannimaqoona kiqari aaqaranaki kai fidaqa unnufa kai qidaqa.
Misa aaqara oosana fannoo ukadiqara foora faiqí anaasee ukaqa nimifaqa kuqidaqa.
Misa moo sakani sia ufa irimari sakani fara foora ufa sia iridaqa.
(Akaqa maqannaasa sakani rakisi mariasa ufireena fuaqaafaqa misa ninuka aqidaqa.
Davidifa faiqí sia ufa irimariasa mi sakanina kikiqa ususee niqinoo maaqi qinau.)
Innee faiqí sakaniara foora ufireena fuaqaifaqa sia ufa irifaranoo.
Ufireena akoofasa amiqimasee fuaqaifaqa mina faqa siamma irifaranoo.
Oo Anutu aaqee mariasa kaasau fainiara foora mariasa anee misa nifai rufidia.
Anee aaqara oosana maree mariasa nammari
akooqoo qumida muqufi dadasindee mannisaa.
Aanasaa mari ainainna nikunnai radamuandeemma nimaqaa.
Oo Anutu saina aaqee mariasa qoofi kuqufi putaa iandee iaqa.
Kuqira faiqi maqasaasa sia kaaqa qarana qafaandee iaqa.
Faiqí kaqikaa saqari ateekaindee inoo kai kaqi Anutufa misa mandaikamma nimaqaannoo.
Misa kaqi marifanoo Anutufa narí firaa arana qaranakiqari misa ufaira foora fuaqa aquannoo.
10 Misa manda oosana akiiqara Anutufa niminaqa,
andeeqee mariasa mina qafamasee asasammifaranoo.
Andeeqee mariasa misa fidikaki niku nammari uqifaranoo.
11 Faiqí mina qafamasee maaqi qifaranoo.
Andeeqara marirana maree mariasa mi andeeqarana akiiqara nimirafa kuqaa maridanoo.
Maa maqanasaa qaraasa andeeqasee rainee mari
Anutufa kuqaa maridanoo, sia sia maridanoo.