57
Dadaaqiani fee innaaru.
Qiniara qimudaoo qimisee dadaaqiannee qidaqa.
Oo Anutu qiniara qimudaoo qimasee dadaaqia.
Qinee anee iannannai dadaaqianeera
animarunnanara irisee qimudaoo qia.
Qinee ani aqoosa ameemaanai itita qisaina kuqirafa aiqaramafinaqa akoonnai anianaura.
Qinee Anutuna aiqama afeeka faqaana aaraidaqa.
Qini didimari aiqama ainainna qimimari Anutuna aaridaqa.
Mifa innaarunaindari qini innaaru qirana iriseenoo qini asumu maraannoo.
Mifa qini mandaikamma qimaqee mariasa rafaaqafidanoo.
Anutufa narí sia taikaaninna amuqusirana faqa narí
mapukusee marira oosana faqa qini uqaqifiqaidanoo.
Qinee kaasau aandau raioonnara foora fiqu fiqu iqa mariana qambaanai maridaqa.
Misa nifai fannoo feefara foora faqa faaqaanara foora faqa kaaqa aaruqirausa qambaanai maridaqa.
Misa nifauru fannoo aseemara foora raiqarafa faiqí ateekee marisa qambaanai maridaqa.
Oo Anutu, aneenna uriqararana innaarunai uqannifiqaa.
Aneenna qareenarana aiqama maqa maaqaki mariasa uqannifiqaa.
Qini namuqaa qini qiku ufana fufidammia.
Qini daundurai rufiarafa marinara mapamidaqa.
Misa qini qimaara madika indufuseeqa nariqa sia
irirai nári indufuqaanaki nári kai doo aqufia.
Oo Anutu miqiqa maridaqa aniara irunanoo qini qimuqusa mapukinoo maridanoo.
Minara qinee idi raidaqa ani amooqianaura.
Qinee findifiqa.
Qinee piripuna faqa ufireena faqa arimariananoo iaqainanoo suani afu uruani.
Oo Yaawee qinee moomoo maqannaasa qambaanai kikiqamafi amooqianaura.
Qinee moomoo fasiqa anaasee qambaanai idi raida ani amooqianaura.
10 Oo Yaawee ani maasara amuqusirafa firaatia innaaruna amana kai ooru maridanoo.
Ani mapukusee marira oosana fannoo kudimanda mariqoo ooru maridanoo.
11 Oo Anutu, aneenna uriqararana innaarunai uqannifiqaa.
Aneenna qareenarana aiqama maqa maaqaki mariasa uqannifiqaa.