56
Anutuna saqarikira innaaru.
Oo Anutu, anee qiniara qimudaoo qia.
Faiqí moomoo nimudaanai qimasee qini daru qifaqaa qidammia.
Qini namuqaa aiqama kari qini qifaqasee dariraridammia.
Qiniara ataasataasa qimariasa faasaambaasaana qini daru qifaqaa qidammia.
Moomoosa qini dariraridaqa.
Qinee rufiaunna kari Oo Yaawee, qinee ani kai saqarikidaqa.
Qinee Anutuna saqarikdaqa sia moo ainainara rufiaidaqa.
Mina qima afeekaikira ufara irisee mina auqu quqeeraidaqa.
Faiqí faiqi nana mandaikee maqimaqaifaqa sia qinee rufiaanaura.
Aiqama faasaana qini namuqaa ummaara qimidaqa.
Misa maqee maqee qini mandaikamma qimaqarara kai iridaqa maridaqa.
Misa qini marirana nirana qiqafamasee qini darirara kukeeaqa maridaqa.
Oo Anutu, anee misa manda oosana akiiqara aupurarana nimia.
Anee aneenna aanooqiranannai mimaqannaasa muqufisee rafaaqafunnisaa.
Oo Anutu qini qiki raqarana aneenna papiqaki akararua.
Qini daukunu quminara papiqaki padimmasee akara rua.
Qinee ani aaraanana anee irisee qinaqa namuqaa sandeefaranoo.
Anee miqinaqa qini Anutufa qini saaroo qidanoo fee qianaura.
10 Qinee Anutuna saqarikidaqa mina qima afeekaikira ufara amooqidaqa.
11 Qinee mi Anutunasaa kai qeeqa irirana rusidaqa.
Faiqí faiqi nana mandaikee maqimaqaifaqa sia qinee rufiaanaura.
12 Oo Anutu qinee qima afeekaikiafanna ufanara irisee
dufi dufi qirana aandau tatufiranara foora suqamianaura.
13 Oo Yaawee, qinee madika afaisaa oonuraunnana
uqeera qisaannanara dufi dufi qira tatufirana suqamianaura.
Qinee farindamaki saamurirara unana qini mara findifuma qisaananoo.
Qinee ani Anutuna afusaa kaqi marira kaaqa qaranasaa nuaneera mara findifuma qisaananoo.