55
Faiqí moo fannoo mina aqoondi fannoo ueeqasoofanoo Anutufa dadaaqianifeera innaaru qinau.
Oo Anutu qini innaaruqirana iria.
Qinee ani iramirianana sia aaqoosaa ititasee kaqinni oori rafusu aqua.
Anee qini ufa irisee dadaaqinnanara qima qimia.
Qini ummaara irirafa qini daruaqaa midanoo.
Qini namuqaa qini mandaikamma qimaqarara sandanainai qidaqa.
Mi manda oosanna maree mariasa qini rafaaqafu qimaqaidaqa.
Misa ummaara mareeqee qinisaa quqaidaqa.
Misa qiniara aanoo qimasee fidiqaamaqisaidaqa.
Qinee firaaqoo rufiee marunanoo mi irirafa qini kuqirafa qimaqaa idanoo.
Kuquanna daaquqarafa firaafa daakinoo maridanoo.
Firaaqoo rufiee marunanoo daindiri raidanoo.
Kuqira daaquqarafa qini rafaaqfinoo maridanoo.
Qinee nakipuruna miqirausa qiqoosa faqaasa
maridau qaqamaree moosaa oonuree idooaranaki marini.
Qinee qaqamaree nianai faiqí sia mariannai maaqa marunaiqini.
Ufainamu faqa aakuasaa namufaqara foora
namuqaa darimariafaqa ufini maridau kai kaqi mooatinai auqaanaira foora asooarannai fini.
Oo Yaawee anee qini namuqaa ufa qirana furufaramma nimaqa.
Narirafa faqa aanooqirafa faqa qini maqusaki
marinara miqimmannisaaneera qinee ani iraidaqa.
10 Eendaki faqa faasaana faqa maqusa faandaamura
afaimau oonuree aniree idaqa manda ainaina faqa ummaara faqa uqeeraidaqa.
11 Kuridinnimaqara oosana fannoo maasa maqusaki aiqama tinai maridanoo.
Narira ufa faqa unna qira ufa faqa maasa maqusaki aiqama tinai qumbiqanoo maridanoo.
12 Qini namuqaa qifasaasa ufa qimi naqau kaqi maraunaiqini.
Qini namuqaa darirari faqau qinee miqooqari kukeeqafini.
13 Sia qini namuqaa fau miqidau anee qini fooqaa ira
fasiqa qini qifaaqasaa qiqoondi fannoo qini qiqoonafa qiniara ueeqee mariananoo.
14 Maaqanda moomoosa faqa moodaanaki Anutuna
amaana maqaki keeqafiqa amiqira ufa narí
qimami narí qimami qimari qiafana.
15 Kuqirafa qini namuqaauqa tautumasee naruani.
Misa kaqi marifaqa misa mareeqee kuqirausa marianaki quqaaqa.
Aaqarafa misa maaqaki faqa misa nimuqusaki faqa marinara miqiaqa.
16 Qinee Anutuna aaraananoo mifa qini asumu maraannoo.
17 Eeneemarinaqa faqa kananaana faqa faasaana
qambaana faqa qinee qeeqa aupuraranakiqari aaraananoo mifa qini ufa iriannoo.
18 Rakiranaki moomoo namuqaa darirariafanoo
Yaaweefa minakinaana amiqimmasee qifiqaifaqa oonurandee qimaaqa anianaura.
19 Misauqa nári manda nirana sia minnisee andeeqarannai quandaidaqa.
Misa Anutunara rufiarafa sia maridanoo.
Anutufa naaru mariranakiqari uriqararafa marifa qini innaaru iriseenoo misa aupurarana nimiannoo.
20 Qini ooqeenaa qiqoondi fannoo narí aqoondiuqa naridanoo.
Narí aqoondikira qima afeekaikira ufa rukiasee naridanoo.
21 Mina afaurusaa ufa fannoo fadameenara foora amiqi
amiqi qimarifanoo mina amuqusaki qari rakirafa kai kambiqee marifa maridanoo.
Mina ufa fannoo fadameenara foora farindaidanoo
mi ufana anoona aseema miqirafa maridanoo.
22 Aneenna ummaara Yaaweenasaa quqasainanoo mifa aufadama amaqaannoo.
Yaaweefa andeeqarausa mandainainaki aqufifanoo
irinoo siamma mininnisaannoo dadaaqammiannoo.
23 Oo Anutu anee faiqí kuqa nárí mariasa faqa unna
ufa qiqanuasa faqa sia asooqa qeefaranoo, fukasaa kuqifaranoo.
Misa miqifaqa qinee ani kai saqarikinaura.