101
Karaambaiqa Dafidina qima afeekaikira ufa.
Ani sia taikara amuqusira oosanara faqa amana amana kai nimira oosanara faqa idi raidaqa.
Oo Yaawee, ani idi rama amaqaidaqa.
Qini marirafa andeeqasee ufa siaisa marianaura.
Miqiqa marianana oo Yaawee anee yairee fee qinee marunnannai qumuree dadaaqinnaree.
Qinee anukara marira qeeqa maaqaki marianaura.
Sia qinee naaruara moo manda aaqara oosanara eedoo qianaura.
Anutuna ufara nimeesa uqimariasa oosanara qinee fidiaqaammidaqa.
Sia misa manda oosanaki kaqikaaqoo faqa keeqaanaura.
Qinee unna oosana faqaasa futeeqa nianai auquanaura.
Qinee sia manda oosana maree mariana kaqikaaqoo faqa dadaaqianaura.
Nári niqoonausara unnufa qimasaida nupiqnupita qimaria fasiqa anaaseesa qinee misa taika nimaqaanaura.
Nári noori uqeeree mariasa faqa aanoo masee nári iriranamau fimariasa faqa sia qini daaqa marifara nianasaa futeeqa aquanaura.
Anutuna ufasaa nifu mundusee fimariasa qinee misara didiannoo.
Misa qini faqa qini maaqaki marifaranoo.
Aaqarana siaisa andeeqara mau kai fimariasa misa qini ainainira fasiqa anaasee marifaranoo.
Unna ufa qimariasa sia uqanna qinee marunnanaki marifaranoo.
Qaara iriramau fimariasa faqa sia qini qifusaa marifaranoo.
Qini maqa maaqaki aaqara oosana maree mariasa qinee aiqama kari randasee misa taika nimaqaanaura.
Anutuna maqusaki manda oosana maree mariasa qinee niqiqaanaura.