102
Ummaaraki mari kumaaraana innaaru.
Oo Yaawee qini innaaru qirana iria.
Qini qikiraqarafa anee dadaaqianneera anee marianannai fimarina iria.
Qinee mandainainaki marianana sia aneenna oori kaqinni rafusu aqua.
Aneenna aaqoo rammatini mambi iria.
Qinee ani aaraanana dauni maqi qimasee qimaqimia.
Qinee auriranaki faqa namuqaa dariranaki faqa marunanoo qini marirafa munara foora dauni taikararidanoo.
Qini qifaaqa idara foora muqurinoo maridanoo.
Qinee aadana andanda maqamau faiqeera foora maqasaa aqufiqa, qinee naranara qikooqaifaqa daarara fidaqa.
Daarara marunanoo qini qifaaqa asaqufifaqa qimudaani aanaaqi maridaqa, firaaqoo annadannada qidaqa maridaqa.
Kaasau ufini faiqí sia maria maqa maaqanaki marindee qinee iqa maridaqa.
Qinee karoondara foora ooqeennaa naakunduki kukeeaqa maridaqa.
Qinee qeeqaraa ufini maaqa ataufakaaqa mariara foora iqa ummaaraki maridaqa.
Sia faiqeeqa kaqi andeequmoorida maridaqa.
Qini namuqaauqa faasaambaasaana manda ufa kai qimidaqa.
Qini ataasa ataasa qima qimaqee mariasa qini duqunnai akaqausa niquraraidaqa.
9-10 Anee qini aanoo qima qimaqee mariananoo qini narana fannoo dandara foora marifaqa naidaqa.
Qeeqa daiquni daukunu namu faqa nammari naidaqa.
Anee qini mareeqee nianai aqu qisaanaqa maridaqa.
11 Qini maqee marirafa nimanandara foora mariifanoo eendifanoo taikeera foora qinee iqa maridaqa.
Qinee nimmuruara foora aadanusiqa rooraiqidaqa.
12 Kafaa anee Yaaweefa, naaruara uriqarara karaambaiqa marianaqa naaru kambiqainausa kaqi aniara iriqa fifaranoo.
13 Anee findifinana Sioonna maqusanaasara qimudaoo qinnaranoo.
Mi maqusanara qimudaoo qira aukuana doo anireenoo.
Maa maqee uqanna narí aukuana maridanoo.
14 Ani ainainira fasiqauqa Isaraee maqannaasa Sioonna maqusara ridaqa.
Mandaikinoo naakundukinoo marifaqa kaqi minara qimudaoo qidaqa.
15 Aiqama maqannaasa Sioonna maqusa dadaaqirana qafamasee Yaaweena auquara rufieefaranoo.
Aiqama maa maqanasaaqaraa karaambiqauqa misa Yaaweena mi areenara afeekanara naaquqaannoo.
16 Yaaweefa Sioonna maqusa kafaa usakasee miqoo narí uriqarara afeeka kooroo iannoo.
17 Mifa qumureenoo Isaraee maqannaa fasiqa anaasee sarauirausara irinoo misa innaaru qirana faqa iriseenoo dadaaqiannoo.
18 Yaaweefa auqoo ainainara papiqasaa akara rumasainaqa naaru anisaa ani aruaki kambiqainausa qafamasee mina amooqiaqa.
19 Yaaweefa narí sandaaqai naaquqarannai marunnaindari maqasaa mara miami qafanau.
Mifa innaarunaindari maqasaaqaraasa mara miami niuqinau.
20 Kuqiranaki fuaqeera karabusaki quqaqoosa annadannada qimarufanoo mifa iriseenoo iduku nisanau.
21 Miqinaqa Sioonna maqusaki misa Yaaweena auqu kooroommasee qimannimifaranoo.
Sioonna moo auqu Yeerusaree maqusaki misa mina amooqifaranoo.
22 Moomoo maqannaasa moodaanaki Yeerusaree maqusaki suqufiqa Yaaweena amooqifaranoo.
23 Qinee kumaaraa fasiqa marunanoo Yaaweefa qini afeeka taika qiseenoo qini marirana mara qusa reenoo.
24 Miqimmasaifaqa qinee maaqi qiqa.
Oo qini Anutu qinee kumaaraa fasiqa maridaqa, sia qini mara aquqisaa.
Oo Yaawee, anee naaru naaru marianafa mariannoo.
25 Ooqai kuradoo aukuana anee maa maqa maaqana poosauqa faakanara foora atukaranau.
Aneenna asaukunnai innaaruna auqu quqoonafa mariananoo.
26 Anee aiqama ainaina auquqoonafa taikafuannoo.
Aneenna kai kaqi marinnaranoo.
Mi aiqama ainainausa nauraa qammunnara foora anaqi anaqiannoo.
Anee mi nauraa ainainausa ooqeennaa qamunnara foora aqusainaqa taikafifaranoo.
27 Anee Yaaweefa naaru naaru miqi kai ina marinanoo ani marirafa sia taikarafa mariannoo.
28 Maasa ani ainainira fasiqauqa marunaqa maasa faiqi namu ani asumu mariranaki marifaranoo.
Misasaa ani aruakinausa ani ititannimaqarafa misa fiqu fiqu inoo mariannoo.