103
Anutuna aidirafa.
Oo qini qimana, Yaaweena amooqia.
Qini daunduraki marianna aiqama ainainafa Yaaweena amooqia.
Oo qini maraquna, Yaaweena amooqia.
Mifa paapaa qida qimimarinara sia qaunua.
Mifa aiqama qini aaqarana akiiqara minni qisee marifa maridanoo.
Mifa qini aurirana aiqama taikaqisee marifa maridanoo.
Yaaweefa qini madikakinaana uqeera qiseemarifa maridanoo.
Mifa amuqusiranannai faqa narí qimudaoo qiranannai faqa qini amiqi amiqimma qimaqaidanoo.
Yaaweefa qini mariranaki amiqira ainainannai qumbiqa qimaqaidanoo.
Miqimmasaina qini marirafa aneesara foora fuka qisausi kambiqafinaqa kumaaraara foora kafaa marianaura. (Dafidifa quqaumuara qifaqa maasa ufa sia miqinoo marifaqa aneesara kai qiqa.)
Uriqararausa nimeemaanai ummaaraki mariasa Yaaweefa misa ufa irisee dadaaqiannoo.
Mifa misa nári ainaina andeeqasee nariqa kai nimidanoo.
Yaaweefa narí qimiruna Mooseena kooroommasee uqa fiqanau.
Narí firaa afeeka ainainna auqoona Isaraee maqannaasa uqannifiqasoofaqa qafaqau.
Yaaweefa qimudaoo qirana faqa amuqusirana faqa faqaafa maridanoo.
Mifa sia kai kaqi aanooqidanoo.
Mina naaru marira amuqusirafa firaafa qumbiqanoo maridanoo.
Yaaweefa sia kisaaqasaa inni manda oosanara nifairiannoo.
Kafaa mina aanooqirafa sia naaruara mariannoo.
10 Mifa sia maasa aaqarana amana kai daridanoo, oorudupimasee daridanoo.
Sia maasa aaqarana akiiqara mina amana kai daridanoo, ureeqasee darinoo.
11 Maqasaaqari innaarunai kisaaqasaa marina amana kai Yaaweefa narí amuqsirana nariara rufiee mariasa nimidanoo.
12 Suani ururee marina faqa keeqee marina faqa nianasaa marifanoo mina amanasaa Yaaweefa maasa mandainaina mara aqu qisaidanoo.
13 Faiqi nikausa faiqiara firaaqoo nimuqusidaqa.
Miqikai inoo Yaaweefa nariara rufiee mariasara firaaqoo amuqusidanoo.
14 Yaaweefa maasa auqunara iridanoo, maasa maqannai taikaaninna ainairannai auqunara iridanoo.
15 Maasa faiqí faiqi marirafa maaqimminoo maridanoo.
Maasa fifau adandara foora maridanoo.
Maasa marirafa andandara foora urureenoo afufeenaara mafifanoo amiqi amiqinoo 16 marifanoo ufai fuaqasaifanoo kai kaqi taikaidanoo.
Taikafinana sia kaifaa qafeennaranoo.
17 Yaaweenara eerairida mina ufa qaindusi mariasasaa mina amuqusirafa naaru naaru mariannoo.
Mina andeeqarafa misaki faqa misa faiqi namuki faqa misa ninaiqimaraki faqa misa nifaqnausaki faqa mariannoo.
18 Yaaweena moodaanaki kira ufamau fimariasa faqa sia mina sandaufa minnisee kaqi mi sanda ufamau fimariasa faqa, misasaa faqa mina andeeqa nimaqarafa mariannoo.
19 Yaaweefa narí rakisi nimaqara qaari innaarunai quqaqaifanoo afeekaikinoo maridanoo.
Mifa aiqama maqannaasa uriqararafa maridanoo.
20 Yaaweena afeeka qangeeroouqa mina ufara eedoo qimariasa innee Yaaweena qimannimira ufa irimariasa innee Yaaweena amooqiaqa.
21 Innee innaarunai angeeroouqa moomoo maridaqa mina ainaini mariasa mina aidiramau fimariasa innee aiqamausa Yaaweena amooqiaqa.
22 Yaaweefa auqu quqoo ainainausa, mifa aiqama atinai rakisi nimaqee marisa innee faqa mina amooqiaqa.
Qini maraquna anee faqa Yaaweena amooqia.