104
Aiqama ainaina auquna amooqirafa.
Oo qini qimana anee Yaaweena amooqia.
Oo Yaawee, qini Anutu, anee firaafa uqanna mariananoo.
Anee qammunnara foora kaaqa qareenarana faqa uriqararana faqa afisirafa mariananoo.
Yaaweefa anee kaaqa qarana qumaree qamunnara foora afisi marianafa mariananoo.
Kafaa anee innaaruna qumareeseera maaqara foora usakaananoo.
Yaawee anee aneenna maaqa innaaruna maarinni mari nammarinasaa usakaananoo.
Asuru fannoo ani rakira karara foora marifana anee minaki nimariananoo.
Anee ufai qaqoosasaa ooqu marifi nimarianafa mariananoo.
Anutu anee ufai faiqiara foora niqiqaanaqa ani ufa mara maree fidanoo.
Aakuasaa faqa ani ainainira faiqiara foora maridanoo.
Yaawee anee maa maqa maaqana maaqa poosara foora rusisoonanoo afeekaikinoo maridanoo naaruara sia kasiannoo.
Oo Yaawee, ooqai anee ooruku nammari quqasoonanoo aiqama maqa maaqa qamunnara foora dukuninau.
Aiqama aaqanauqa faqa rafaaqa finau.
Anee aanoo qimasee qaoo qunaqa nammariuqa rufiasee sandaqau.
Ani innaarunai qirana iriseeqa doo sandamaqaraasa mafiqau.
Mi nammarisa anusaa qari qumuree anee mariaqee qimaqoonna noopundunaki kai maridaqa.
Oo Anutu, anee oosuqoonnamau nammari fannoo marida naaru naaru sia fiaaqararana amana mariannoo.
Mi oosirafa nammari ititasainanoo sia kafaa maqa maaqa rafaaqa fuannoo.
10 Yaawee anee qunaqa maqakiqari nammari uqa urureeqa noopundu runna qumidaqa.
Mi nammarisa aaqana aikundanai fiqu aiquidaqa ooqufidaqa.
11 Oosana oosana aandauqa faqa mi nammarisa naaqeera qumidaqa.
Kaasau doonkiuqa faqa mi nammarisa nimaaqaara aadanusi marina quqeenaaqeera qumidaqa.
12 Ufiniuqaindi mi nammarina afaiqara saqariki aanaamu usakasee minaki maridaqa ufa qidaqa.
13 Anutu anee aneenna oonnamukiqari aaku adiaananoo aaqanauqa saa aqufifanoo ani amiqi amiqirafa maqa maaqaki qumbiqaidanoo.
14 Anutu anee aaku adiasaananoo aandauqa neefandinna andandausa kambiqaidanoo.
Mi aakufa faiqí neemaria narannana afu amifanoo kambiqaidanoo.
Miqimasaifanoo faiqí narí nara ainaina ummaqidanoo.
15 Faiqí fannoo wainna qaqama ummaqusee tiqisee tatisee wainna anoona naifanoo mina amuqusa fannoo asasidanoo. Mifa oorifa fadameena ooriki aku usaifanoo oori amiqi amiqidanoo.
Mifa feemu uquseenoo naifanoo amuaquinoo afeekaikidanoo.
16 Yaaweefa Sidaa saqariuqa Reebanoona maqa maaqaki ummaqusoofanoo marufaqa Yaaweena saqari fee qimariqau.
Aaku moomoo mi saqarisasaa aqufifaqa amiqi amiqidaqa.
17 Mi saqarisaki ufiniuqa aniraida aanaamu usakaidaqa.
Noonaafeesoona fooqaa ira ufi faqa miqoo moo saqari tookuseena fooqaa ira saqariki aanaamu usakaidaqa.
18 Kaasau mimmiuqa uriqarara aaqanasaa misa quqaqoo qoo maridaqa.
Mi aaqannasaa mataqooma fooqaa ira aandauqa ooni afooiranauqa aundurai maridaqa.
19 Anee Yaaweefa quqoona auqu quqaqoonanoo aukuana rainaidanoo.
Suani faqa auqu quqaqoonanoo aiqama kari narí keeqaaninnanara iridanoo mimau kai fidanoo.
20 Oo Yaawee, anee eendirafa mariannee qunanoo eendirafa anifanoo nandakinaa kaasau aandau aina aana nidaqa.
21 Kaasau aandau auqu raioona Anutufa amu narannara faaqariqanidaqa randaidaqa.
22 Suani ururaifaqa mi aandausa oonu maree ani maree nári faiqee mariana kiaqa faiqaidaqa.
23 Faiqaafaqa faiqí anaasee kafaa findififaqa nári ainainirannai oonuree ainainiqa fima riafanoo eendidanoo.
24 Oo Yaawee, anee moomoo ainainatia auqu quqoonafa mariananoo.
Aneenna amiqira iriranannai kai aiqama ainaina auqu quqoonafa mariananoo.
Anee moomoo kasi mari ainainna auqu quqaqoonafa maa maqa maaqana qumbiqanoo maridanoo.
25 Ooruku nammari dinni dinni fiqu fiqu firaana quqaqoonafa maridanoo.
Minakinaa aandau ainaina kasimarina firaana faqa kaqikaana faqa moomoo uqanna usidaqa sia amana nisaana rirana amana maridanoo.
26 Miqiqa mariafaqa sipauqa mi nammarina amuaqumau oonuree aniree idaqa.
Moo firaa aandau anee auqusee ooruku nammariki sararianee qimasee auquqoonafa maridanoo.
Mina auqu Reeviatanna maridanoo.
27 Mi aiqama ainainausa ani Yaaweenara narana nári nee marianara qiafana nimimariananoo.
28 Anee Yaaweefa misa narana nimianaqa mara naidaqa.
Anee nimianaqa naafanoo nimuaqu idanoo.
29 Oo Yaawee anee misa ameesa uqunnimaqasaanaqa misa rufiaidaqa.
Anee misa naidoo taikannimaqaanaqa misa kuqiqa kafaa maqaikidaqa.
30 Anee aidoo aiqama ainaina nimianaqa misa kasirana maraidaqa.
Maa maqa maaqanasaa aiqama atinai mari ainainausa fukaikamanimaqee mariananoo.
31 Yaaweena areenarafa naaru naaru marida kai mariani.
Narí auqu quqoo ainainausara asasiani.
32 Mifa maqasaa mara miami qafainara maqa fannoo rufiasee kasidanoo.
Asaukunnai aaqana ati auqainara idamuna ururaidanoo.
33 Qinee Dafidisa kaqi marunna kamuqoo Yaaweenara idi raanaura.
Qini daanna kaqi mari kamuqoo qeeqa Anutuna amooqira idi raanaura.
34 Qini asasirafa Yaaweefa marinnaindari qumi marinara qinee idi raannanara mifa asasiani.
35 Aaqee marinausa maa maqa maaqanakiqari taikaaqanani.
Manda oosana faqaasa sia mariaqanani.
Oo qini maraquna Yaaweena amooqia.
Yaaweena amooqia.