105
Anutunara faqa narí faiqí aanaaseera faqa qidanoo.
Oo innee, Yaaweena dufi dufi qimamaqaa.
Mina uriqararanara kooroo iaqa.
Innee mifa auqoo ainainnara aiqama maqannaasa kooroomma nimiaqa.
Innee Yaaweena idi ramamaqaida mina amooqiqa.
Mifa idaaqira ainaina auqoonara qima nimiaqa.
Maasa Yaaweenaindi marunnanara asasiaqa.
Innee minara amooqi mariasa asasiaqa.
Innee dadaaqiranara Yaaweena qafaifanoo nimiani.
Innee maqee maqee mina amooqiaqa.
5-6 Innee Yaaweena ainainira fasiqa Abarahaamana akeeku akaaku mariasa mariafanoo.
Anutufa rusandeesamummaqaisa Yakooboona faiqi namu mariasa, innee mifa amiqira ainaina auqoonara faqa sia faiqí auqaaqaa ira ainaina auqoonara faqa mina naamuaqira ufara faqa iriaqa.
Yaaweefa maasa Anutufa maridanoo.
Mina naamuaqira ufa aiqama maqa maaqaki mariasa iriaqeera maridanoo.
Yaaweefa narí moodaanaki qima afeekaikira ufa sia aunuannoo, kaqi mina naaru naaru irinoo fuanoo.
Wan tauseenna oosana kambiqainausara Yaaweefa narí qima afeekaikira ufa sia aunuannoo naaru naaru misasaa mariannoo.
Yaaweefa narí moodaanaki kira ufa Abarahaamana faqa qimasee amuna sia minnisaannoo mimau kai fuannoo.
Isakeena faqa qima afeekaikira ufa amuna faqa sia minnisaannoo kai mimau fuannoo.
10 Yaaweefa Yakooboona moo auqu Isaraeerana moodaanaki kira ufa amufa naaru naaru mariannoo.
11 Yaaweefa misa faqa moodaanaki kira ufa maaqi qinau, qinee Kannaana maqa maaqa ani amiananoo mifa ani faiqi namu anaiqimaraindi kammiannoo.
12 Ooqai Yaaweena aiku asauku Isaraee maqannaasa oodaa maridaqa Kannaa maqa maaqaki anaamuruara foora misa qambaana mariqau.
13 Isaraeerana akeeku akaaku maaqa maaqa aiqama maqusa maqusa oonuree aniree iqa nimariqau.
14 Miqi marufaqa qinee Yaaweesa qumee misa rakisi nimaqee mariafana sia moo fannoo misa ummaara niminau.
Qinee misa saara karaambaiqauqa aanoommasee qaoo qimannimaqaqiafana.
15 Qinee Yaweesa maaqi qimasee mi karaambaiqausa qimannimiqa.
Innee sia qini qisauku munduqaunausa nuqaaqa.
Sia qini tamummaqara fasiqauqa faqa mandaikamma nimaqaa.
16 Yaaweefa qufanoo aandaroo firaafa inoo misa narana aiqama taikanau.
17 Yaaweefa Isaraeena aiku asaukukinaana mina auqu Yooseefaana misa noorinni aqiqoofanoo Isipa maqa maaqai finau.
Misa Yooseefaana Midianna maqannaasa nimisee feefauru mara maroofaqa mina afiqamaree Isipa maqa maaqai quqaqoofanoo moo fasiqa ainainira faiqikinau.
18 Isipa maqannaasa karabusa maaqaki quqasee sainnandannai aikuqara rumbaqau.
Misa qainnannai faqa mina anukaki rumbaqau.
19 Yooseefaafa karabusaki kaqi maridanoo qaina oosana qimannimufa anoona kambiqoofaqa qafamasee Yooseefaana idukiqau.
Yaaweena ufa fannoo Yooseefaafa miqunara kuqaa fee qinau.
20 Isipa maqannaasa uriqararafa qufaqa Yooseefaana idukiqau. Moomoo maqannaasa uriqararafa maridanoo idukinau.
21 Faraoofa Yooseefaana qumareenoo narí uriqararausa nikiiqa fasiqaikinoo maridanoo mina maqa maaqa faqa rakisianifee qimasee karaambaiqaikinau.
22 Miqimmaseenoo Faraoofa Yooseefaanara anee qini uriqararausa nikiiqa fasiqaikina maridana qini irirana qimi mariasa anee naakapaa.
23 Miqimmasoofanoo Yakooboofa Isipa maqa maaqai oonuree miqoo marinau.
24 Miqoo marufanoo Anutufa moomoo faiqi asumu narí faiqí anaasee Isaraee maqannaasa nimiseenoo misa nári namuqaa urinaaqarara afeeka faqaasaikamannisanau.
25 Miqiqa marida mikamuqoo Anutufa qumee misa iriranaki naakapoofaqa Isipa maqannaasa Anutuna ainainira faiqiuqa Isaraee maqannaasara fidiaqaaidaqa nikaru qi mariqau.
26 Miqiqa marufanoo Anutufa narí ainainira fasiqa Mooseena misunnai aiqanau.
Anutufa rusandeesamumaqoo fasiqana Aaroona mareeqee seenoo Mooseena faqa niqiqoofaqa isipa maqusai fiqau.
27 Oonuree miqanda Isipa maqa maaqaki maridaqa Anutuna naaquqara uqannifiqara ainaina Isipa maqannaasa Anutuna moo kira ainaaina uqannifiqaqau.
28 Mikari Anutufa Isipa maqa maaqaki asukuna quqasoofanoo asukuna misa rafaaqafinau.
Sia fifau miqinau. Misa mina ufara aanoommasee rukiqoonara miqinau.
29 Mifa Isipa maqannaasa nammari fidikaikamandoofaqa misa noodaanna aiqama kuqu taikaqau.
30 Misa maqa maaqaki eeqamoosa moomoo misa uriqarausa maaqakiaqa faqa qumbiqaqiqau.
31 Anutufa qufanoo faufaari sia kasoo anireenoo maaqa maqusa ititanau.
Nunuka faqa miqikaimminoo misa maqa maaqa aiqama atinai qumbiqanau.
32 Anutufa kafaa qufanoo aaku rirara foora mandee pupusamu qumuroofanoo aakuasaa quqasoofanoo aiqama atinai daraaninau.
33 Mi ainainna qandannai Anutufa Isipa maqannaasa wainna sanda faqa saqari qaqama faqa nee maruna faqa misa fifau saqariuqa faqa aiqama raudaandammasanau.
34 Yaaweefa kafaa qufanoo aammaadi moomoo nukudara foora teeqimafufaqa sia amana nisaanarirana amana, maqa maaqa umbiqaqa mariqau.
35 Aammaadi misa andanda faqa qafuqakinaa narana faqa aiqama nama taikaqau.
36 Doo mi ainainausa taikaseenoo Anutufa quandakufanoo Isipa maqannaasa ooqa faiqi akoonaiqiuqa aiqama narinau.
37 Yaaweefa Isipa maqannaasa ooqa faiqi akoonaiqiuqa naruseenoo Isaraee maqannaasa nifiqamareenoo misa Isipa maqannaasa koora siruaannai auqira ainainauqa mara maroofanoo Isipa maqa maaqakiqari nifiqee finau.
Sia moo fannoo teeroo quqoofa mariqau aiqamausa amiqirausa kai fiqau.
38 Isipa maqannaasa Isaraee maqannaara rufiarafa firaaqoo marunara misa fufaqa Isipa maqanaasa minara asasiqau.
39 Anutufa Isaraee maqannaasa nifiqee fidanoo asurunnai faasaana auqaana aru nimaqeenoo eendaki idauru miqirafa kaaqa qamannimaqee marinau.
40 Nifiqee fimarufaqa Isaraee maqannaasa Anutunara naranara iroofanoo afida faqa innaarunaindaraa narana manna feemu faqa naaqeera niminau.
41 Mifa ooni afoomandoofanoo nammari radiqisee firaafa quminau.
Mi nammarifa aadana maqa maaqaki firaa nammariara foora ooqu finau.
42 Yaaweefa misa nifiqee fidanoo narí ooqai qima afeekaikira ufa narí ainainira faiqi Abarahaammana amu ufanara irinau.
43 Isaraee maqannaasa narí rusandeesamu mandoosa nifiqee fidanoo asasirana nimufaqa mina namufaqa fidaqa faaqa rumasee asasiqa fimariqau.
Anutuna rusadeesamu iranaki maridee qimasee idi ramasee fiqau.
44 Yaaweefa moomoo maqannaasa maqa maaqa Isaraee maqannaasa mara nimisoofaqa misa miqooqaraasa naru nifaqasee misa narana andanda aiqama ainaina neemariqau.
45 Yaaweefa sia fifau miqinau.
Isaraee maqannaasa mina aamuaqira ufa faqa sanda ufa faqa maraaqee qimasee miqinau.
Innee aiqamausa Yaaweena amooqiaqa.