106
Anutufa narí faiqí anaasee amiqimma nimaqaidanoo.
Yaaweenara amooqiaqa.
Innee Yaaweefa amiqirafa marifanoo mina amuqusirafa naaru naaru marinara mina dufi dufi qimamaqaaqa.
Yafee moo fannoo mifa firaa ainaina auqoonara amana kooroommasee qiannoo fee.
Sia moo fannoo amanaikiannoo.
Yafee moo fannoo mina amana kai amooqirana amiannoo fee.
Sia moo fannoo amanaikiannoo.
Mina naamuaqira ufa qaindusi mariasa faqa aiqama kari andeeqara oosana maree mariasa faqa misa asasidaqa.
Oo Yaawee, anee aneenna maqannaasa dadaaqidana qiniara faqa iria.
Anee misa mara niseenana qini faqa mara qisaa.
Miqimasainaqa ani faiqí anaasee ainaina rairaa inaqa qinee kaqi maridaqa qafamaseeqa misa saimbaqa asasidaqa ani aiku asauku mariasa faqa nasu nasuriqa nua.
Maasa qeeqa qikeeku qikaaku naannaa reeqa aaqara oosana maree marunausa maridaqa.
Maasa aaqara oosana faqa firaa manda aaqara oosana faqa maree marunausa maridaqa.
Ooqai anee Anutufa Isipa maqa maaqaki naaquqara ainaina auqamasoonaqa maasa qikeeku qikaaku qafamasee sia ani oosana iriqau.
Anee misa moomoo kari amuqusamma nimaqoonnanara sia misa minara iriqau, qaunuseeqa misa Taatuqee nammari afaisaa oonuree ani aiqama afeeka faqaanara nimeesa uqusee nári nidiramau fimariqau.
Yaaweefa narí amudaanai qimaru afeekanara kooroo ianifeera narí qima afeekaikira ufa mau finoo misa ummaarakinaana uqeera nisanau.
Yaaweefa Taatuqee nammariara qufanoo aadanusinau.
Aadanusufufanoo mifa misa aana muqunufaqa aadana maqasaa taqaqau.
10 Yaaweefa Isaraee maqannaasara fidiaqaa imarusa nisaukukinaana rafiqanau.
Mifa namuqaa nisaukukinaana maranau.
11 Miqimmasoofaqa Taatuqee nammari fannoo misa namuqaa rafaaqafinau.
Sia moodaa kaqi mariqau, aiqama taikaqau.
12 Miqimmasoofaqa Isaraee maqannaasa mina qafamaseeqa Yaaweena qima afeekaikiranara kuqaa fee qimasee mina amooqira idi raqau.
13 Miqidaqa misa Yaaweefa auqoo ainainnara kai kaqi auniqau.
Misa sia mina naakapara ufara afeesiqau.
Nári iriranamau kai fiqau.
14 Oonureeqa misa aadana maqa maaqaki nidaqa nári Isipa maqa maaqai maru narana ainainausara firaaqoo nári nidi maru narannara aiaaee qimariqau.
Miqidaqa misa firaaqoo Yaaweena akooqara oosanannai amanammasee qafaqau.
15 Miqiufanoo Yaaweefa misa amanira osana iriseenoo akooqoofanoo misa qu ainaina eedoo qimasee nimiseenoo manda aurirana namu faqa nimufaqa auri mariqau.
16 Misa Isaraee maqannaasa miqoo aadana maqa maaqaki maridaqa Mooseenara rairai qimariqau.
Misa Aaroonara Yaaweena naaquqara ainainira fasiqara faqa rairai qimariqau.
17 Misa miqi qimarufanoo Yaaweefa qufanoo maqa fannoo oo raqafufanoo faiqí moo auqu Datannana nambiqanau.
Abirammana faqa mina aiku asauku namu faqa nambiqama rafaaqa finau.
18 Rafaaqafusoofanoo Yaaweefa qufanoo manda oosana auqee mrusa akaqausa kaqi marusa idauru fannoo misakiaqa fasafasufanoo mi manda fasiqa qanda ufa iri marusa idauru fannoo aiqama qama taikasanau.
19 Isaraee maqannaasa Sinai maqa maaqaki oonureeqa koorannai tasirisirimmasee burimakau akoona aanaaqi amana auqiqau.
Misa mina auqu quqaqaqee Yaaweenara foora amooqimamaqee mariqau.
20 Misa Yaaweena amiqira areenarana faqaana mafi nimeesa uquseeqa fifau andanda neemaru ainaina burimakau akoona aanaaqi amana auqirafa marunnai ubeekamafiqa amooqi mariqau.
21 Isaraee maqannaasa Isipa maqa maaqaki marufanoo Yaaweefa naaquqara ainaina firaa ainaina auqamaseenoo Isaraee maqannaasa rafioo Anutunara misa qauniqau.
22 Misa miqimmasee Isipa maqa maaqaki marufanoo Yaaweefa mookira ainaina firaatia auqamasoofaqa qafaqau.
Taatuqee nammari aaqa marufanoo Yaaweefa kaifaa naaquqara ainaina auqamasoofaqa misa minara faqa qauniqau.
23 Yaaweefa misa manda oosana nindafamaseenoo qinau.
Qinee misa aiqama kuridi taikasaanauree qinau.
Mooseefa Anutufa qutaaqamaqoofa maridanoo Yaaweefa arana qoofanoo nariraree qunasaa ititasoofanoo sia narinau.
24 Misa aadana maqa maaqaki kaqi maridaqa Isaraee maqanaasa fuka idaaqira maqa maaqara Kannaa maqa maaqaki fifandinnanara fidiaqaammasee Yaaweena qima afeekaikira ufara faqa unna fee qiqau.
25 Nári uqiqaana maqakiaqa maridaqa ninunu ridaqa Yaaweena ufa rukiee mariqau.
26 Miqufanoo Yaaweefa narí asauku uqeeraseenoo maaqi qimasee qimannimaqanau.
Qinee qianaqa innee aiqama maa aadana maqa maaqanaki kuqu taikeefaranoo.
27 Misa niku nisauku marinausa naru nindaqaaqa ianaqa aanaamurukinai furufariqa moodaa moodaa ifaranoo.
Qinee aiqama niana maqa maaqakiaqa quqannisaanaqa miqoo kuqifaranoo.
28 Isaraee maqannaasa aaqamasee Peeoora maqannaasa unna qira anutuna Baarana amooqi marunaki ootupaqau.
Peeroora maqannaasa andau tatufirana nári unnaqira anutusa suqasee nimisee naríara faqa akaqana neemarufaqa Isaraee maqannaasa aaqamasee misaki ootupaqau.
29 Misa nári manda aaqara oosanannai Yaaweena arana fundakiqau.
Misa miqi marufanoo Yaaweefa qufanoo misaki manda aurirafa kambiqafufaqa moomoosa kuqi mariqau.
30 Miqiqa nufanoo misakiqari faiqí moo andeeqara fasiqa mina auqu Fineeqasafa findifinoo Isaraee maqanaasa manda oosana akiiqara narufanoo mi manda aurirafa taikanau.
31 Doo miqooqari Fineeqasanara andeeqara fasiqa fee qiqau, maqee faqa naaru naaru faqa minara andeeqara fasiqee qifaranoo.
32 Isaraee maqannaasa Meeriba maqa maaqaki maru nammarinaki maridaqa Yaaweena amanammasee qafaidaqa arana qarana ami mariqau.
Miqiufanoo Mooseefa misa aaqaranasaa qaraana maraseenoo narí faqa moo aaqarana maranau.
33 Isaraee maqannaasa Mooseena qarana fundakufanoo Mooseena ookiqari aaqara ufa kambiqanau.
34 Yaaweefa Isaraee maqannaasa qimanniminau.
Innee Kannaa maqannaasa manda oosana maree mariasa naru taikaaqee qufaqa sia misa miqiqau.
35 Misa Yaweena ufa rukiaseeqa sia narirai misa faqa maanaaqa narí ami narí ami idaqa misa saimbaqa moodaanaki kammafi maridaqa misa manda aaqarana faqa mara nári nifaaqai quqee mariqau.
36 Anutuna faiqí anaasee unnaqira anutuna amana auquqoonauqa nimooqimannimaqee mariqau.
Misa miqiqa nidaqa nári ufaanaki ninuka nári nárí mariqau.
37 Misa moo manda oosana maraqau.
Misa nári faiqi namu akoonaiqi faqa manaaqa faqa marasaidaqa Kannaa maqannaasa unnaqira anutusa noorinni munusaida tatufirana suqa nimimariqau.
38 Isaraee maqannaasa nári faiqi aanaaqiuqa qikairi nisakadiki sia marusa nariqau.
Narusoofanoo mi fidikafa fifau teeqinoo mi fuka maqa maaqana putaa inoo maridanoo manda afundi marinau.
39 Misa mi oosanna maroo mandoosanafa nári putaa mannimaqee marinau.
Misa Anutuna uqanna minniseeqa moo unnaqira anutusasaa mundidaqa sia Anutuna uqanna saa mapukusee mariqau.
40 Miqunara Yaaweefa narí faiqí aanaaseera arana qoofanoo fidiaqaa uqannamminau.
41 Yaaweefa misauqa mareeqee moo maqannaa aaqee marusa nisaukuki quqanau.
Quqasoofaqa misa namuqaa misasaa manda rakisi rakisinnimaqee mariqau.
42 Mi namuqaasa nisaukuki marufaqa misa nariqa uriqararanannai rafaaqafuqoofaqa misa niramundunai ummaaraki mariqau.
43 Miqi marufanoo Yaaweefa moomoo kari narí faiqí anaasee ummaarakinaana mareeqee kaqinni quqanau.
Miqidaqa nariqa kai qimasee Yaaweena naakaparanara aanoo qimasee ititiqau.
Miqidaqa misa mandainainaki keeqa qaraasaa mafiqau.
44 Misa mi mandainainaki maridaqa quandaki Yaaweenara iki raqoofanoo Yaaweefa misa iki irinau.
Iriseenoo Yaaweefa misa aupuraranaki maruna amiqimmasee irisee niqafeenoo dadaaqinau.
45 Niqafamaseenoo misara qimudaoo qimaseenoo narí moodaanaki kira ufara iriseenoo narí firaa amuqusirafa marunara faqa iriseenoo narí aanooqirana minnisanau.
46 Yaaweefa misa rumbannimaqee marusa naundura quandasoofaqa qimudaoo qimasee reendeenammasee rakisinnimaqee mariqau.
47 Oo Yaawee maasa Anutufa anee maasa ummaara mariranakinaana mara kaqinni quqannisaa.
Maasa aiqama maqannasa qambaana moodaa moodaa iqa marunnana sooqbaandummeeqee kaifaa qeeqa maqasaa quqaqisaa.
Miqi mannisainaqa maasa kaifaa ani naaquqara andeeqara auquara maasa dufi dufi qimamaqaaqeera miqimma qimaqaa.
Maasa ani amooqimamaqaidaqa maasa daundura areenee marinaqa asasianaura.
48 Isaraee maqannaasa Anutuna Yaaweena amooqiaqa.
Maqee faqa naaru naaru faqa mina amooqiaqa.
Faíqi anaasee aiqama minara kuqaa fee qiaqa.
Yaaweena amooqiaqa.