Mina Anaaqiannaa Book 5
107
Idi Ufa 107–150
Anutuna amiqira oosana amooqia.
Yaaweefa andeeqarafa marinara mina dufi dufi qima amaqaaqa.
Mifa maasara amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Yaaweefa inni namuqaa nisaukuki umaaraki maruna maroosa innee kafaa kafaa dufi dufi qimasee amooqiaqa.
Mifa inni aanaamuru maqa maaqakinaana nifiqee aninau.
Suani afu dinni dinni ataaqeendari faqa suani ururee marinnaindari faqa keeqee marinnaindari faqa nifiqee aninau.
Akaqausa aadana maqa maaqanaki aana sia marunakinai auiaqa nimariqau.
Misa nariqa marifandinna maqusanara randasee sia paquriqau.
Misa miqiqa nimarufanoo naarareenoo nammariara nidufaqa misa nári mariranara sia kaqi marianauree qiqau.
Misa nariqa ummaaraki maridaqa Yaaweena aaraqau.
Aaroofanoo mifa iriseenoo misa ummaarakinaana mareeqeenoo amiqira qoo uqannisanau.
Yaaweefa misa andeeqara aatata nifu uqu mareenoo misa mari fandinna maqusanaki quqannisanau.
Miqi marisa Yaaweena sia taikaaninna amuqusiranara dufi dufi qimamaqaaqa.
Mifa faiqí sia auqaqaaira ainaina dadaaqinoo auqoonara faqa dufi dufi qimamaqaaqa.
Mifa nammariara nidimarisa amanaikamma nimaqaseenoo naararee marisa amiqira nara ainainannai nimuaqumma nimaqainara dufi dufi qimamaqaaqa.
10 Akaqausa rumbaranaki marufaqa niku nisauku sainnandannai rumbaqoofaqa aupuraidaqa asukunaki firaa ninunuriranaki mariqau.
11 Misa aiqama afeeka faqaa Anutuna ufara aanoommasee ititunara faqa mina naamuaqira ufa minnisoonara faqa mi mandainainaki mariqau.
12 Misa minaki marufanoo Anutufa firaa kadaapi rirana nimufanoo misa afeeka taikanau.
Minaki maridaqa misa niku amaki saamu rufanoo sia moo fannoo misa uqeerarafa miqoo marinau.
13 Misa mi aupuraranaki maridaqa misa quandafiqa Yaaweena aaroofanoo misa aupurarana kinaana uqeerannisanau.
14 Yaaweefa misa niku nisauku rumbara sainnanda rakeemma aanaaqi aanaaqimmaqusee asukunaki faqa firaa ninunuriranaki faqa maruna mareeqee kaaqa qaraqoo quqannisanau.
15 Miqi marisa Yaaweena sia taikaaninna amuqusiranara dufi dufi qimamaqaaqa.
Mifa faiqí sia auqaaqaaira ainaina auqoonara faqa dufi dufi qimamaqaaqa.
16 Yaaweefa namuqaauqa karabusa kooqiuqa koopaannai auqira kooqiuqa rakeemmasee qainnannai auqira kairi kooqi ititee maruna qumaree itairi andaanandaana rumuqusanau.
17 Akaqausa nári ufa rukiqaranannai aupuraidaqa furufarirausaikiqa mariqau.
Nariqa aaqarana akiiqara mi aupuraranaki mariqau.
18 Misa mi aupuraranaki maridaqa nikoo nikaaidaqa narana faqa sia neemariqau.
Misa miqidaqa kuqirana afaisaa mariqau.
19 Misa miqiqa maridaqa nári aupuraranakiqari Yaaweena aaramasaidaqa innaaru qimariqau.
Miqi qimarufanoo Yaaweefa nariqa aupuraranakinaana uqeereeqee amiqiraqoo quqannisanau.
20 Mifa narí ufannai misa aurirana taikannimaqanau.
Mifa madika afaisaaqaraana uqeereeqee kaqini quqannisanau.
21 Miqi marisa Yaweena sia taikaaninna amuqusiranara dufi dufi qimamaqaaqa. Mifa faiqí sia auqaaqaa ira ainaina dadaaqinoo auqoonara faqa dufi dufi qimamaqaaqa.
22 Miqidaqa misa Yaaweenara dufi dufi qira aandau tatufirana suqa amiaqa.
Amiseeqa misa asasira idinnai Yaaweefa amiqira ainaina auqoonara aiqamausa qimannimiaqa.
23 Doo akaqausa sipaki ooruku nammari amuaqumau nidaqa aanaiqiara foora nidaqa ainaina munu nimi mini nimi idaqa feefauru maree mariqau.
24 Misa ooruku nammari farumaki fidaqa Yaaweefa faiqí sia auqaaqaa ira ainaina auqamaqoona qafaqau.
25 Yaaweefa qufanoo ufai firaafa aniree uqufanoo nammari amakau rinoo aaqanara foora inau.
26 Amakaura firaaqoo idanoo misa sipa uqeera innaarunai seenoo muqufi maqai rumaseenoo imarinau.
Miqi marufaqa minaki marusa misa paasoosirafa taikafufaqa naaquqeenoo naindiriranau.
27 Misa sipa teeqi taaqufaqa minakinaasa firara munari minari idaqa nammari namaqaaqee furufari mariasa naannaree mariqau.
Misa miqiqa nufanoo misa sipa akoofasaikirafa sia nimanaikufaqa furufariqau.
28 Misa miqiqa maridaqa nári aupuraranakiqari Yaaweena aaramasaidaqa innaaru qimariqau.
Miqi qimarufanoo Yaaweefa nariqa aupuraranakinaana uqeereeqeenoo amiqiraqoo quqannisanau.
29 Yaaweefa amakauriranara qaoo qufanoo daimafinau.
Firaa amakaura rirafa taikafufanoo reendeeninau.
30 Ooruku nammari fannoo kasoo inoo dai qimafufaqa sipaki mariusa nimuqusa uqbiqafufaqa asasiqau.
Miqi marufanoo Yaaweefa misa mareeqeenoo nári fuanee qunnai ubeekamasoofaqa fiqau.
31 Miqi marisa Yaaweena sia taikaaninna amuqusiranara dufi fufi qimamaqaaqa.
Mifa faiqí sia auqaaqaa ira ainaina dadaaqinoo auqoonara faqa dufi dufi qimamaqaaqa.
32 Misa faiqí suqiranaki maridaqa Yaaweena uriqararanara kooroo iaqa.
Faiqí rakisirausa suqinnanaki mina faqa amooqiaqa.
33 Yaaweefa qufanoo nammari amiqimmasee aadanusinau.
Kaqikaa nammariuqa faqa maqakiqari ururee marifauqa faqa tukaqnanau.
34 Mi maqa maaqanaki mariusa mandoosana akiiqara Yaaweefa misa maqa ainoo faqaana kafaa mara indiri maqaika masanau.
35 Kafaa Yaaweefa aadana maqa maaqa mareeqeenoo nammari namu faqa uqeena uqeenira maqaikinau.
Mifa aadana maqa maaqa mareeqeenoo nammari aanaaqi aanaaqi moomoo qumi maru maqanaikinau.
36 Miqiufanoo Yaaweefa naranara sarauimarusa nifieeqeenoo miqoo uqannisanau.
Misa miqoo maridaqa maqusa indufusee miqoo mariqau.
37 Misa miqoo maridaqa oosana oosana narainaina faqa wainna sanda faqa ummaqimariqau.
Ummaqusoofanoo aiqama narainaina fannoo kambiqeenoo, rairaa rairaa inoo didisamu rimarinau.
38 Yaaweefa mi fasiqa anaaseesa narí aiku asauku amiqi amiqimma nimaqoofaqa misa miqoo moomoo kambiqeeqa aramaree fimariqau.
Misa firinee maru aandausa mifa dadaaqufanoo sia oodaa mariqau.
Misa faqa moomoo kambiqeeqa aramaree fimariqau.
39 Misa miqi marufaqa namuqaa manda fitiqnarana nimufaqa firaaqoo aupuraqau.
Miqimmasee Yaaweena faiqí anaasee rafaaqafusee nisaurirana nimiqau.
40 Yaaweefa misa rafaaqafu nimaqee marusara fidiaqaammaseenoo misa aadana maqa maaqakinai aana sia marunnai aqusoofaqa nimariqau.
41 Mifa narí aiku asauku ainainara sarau imarusa nári noori runiranakinaana uqeereeqee amiqira qoo quqannisanau.
Kaifaa misa faiqi namu kambiqeeqa sipsipara foora moomoo kambiqafi aramaree fiqau.
42 Andeeqara oosana maree marusa mina qafamasee asasufaqa manda oosana maree marusa mina qafamaseeqa noo qumunamasee mariqau.
43 Naaqoo fainausa Yaaweena mi oosanna qafamasee amiqimasee iriaqa.
Yaaweena naaru marira amuqusiranara oonumafi iriaqa.