108
Namuqaa sia dadaaqiani fee innaaru.
Oo Anutu qini qimuqusa aiqama anisaa mapukusee mundinoo maridanoo.
Minara qinee idi raidaqa ani amooqianaura.
Qini qimana anee findifua.
Qini piripunna faqa ufireena faqa findi fifaqa inniqarannai suani afu ooqu findifumaisaanaura.
Oo Yaawee qinee aanaamurukiaqa ani dufi dufi qimamaqaanauranoo.
Qinee faiqí anaasee qambaanai ani amooqianaura.
Ani aiqama kari amuqusirafa inaaruna ooraaqaranoo maridanoo.
Ani mapukusee marira oosana fannoo qasuru ooru auqanoo maridanoo.
Oo Anutu, aneenna uriqararana innaarunaki uqannifiqainaqa maasa qafa.
Aneenna areenarana aiqama maqa maaqaki quqasainaqa qafaaqa.
Oo Yaawee qini innaaru qirana irisee aneenna afeekannai maasa asumu maraqisaa.
Miqimmaseenana ani aidi maria fasiqa aanaaseesa mandainaina kinaana asumu mariaqeera maraa.
Anutufa narí naaquqara uiqaana maqakiqari maaqi qinau.
Qinee ufoona ridaqa Seekeemma maqa maaqa rainasee qeeqa maqannaasa nimianaura.
Qinee Sukoota noopundu faqa miqi kai iqa qeeqa maqannaasa rainasee nimianaura.
Gireeadana maqa maaqa faqa Mannaseena maqa maaqa faqa qiqaindi maridanoo.
Eefaraimmana maqa maaqa faqa qeeqa qikiiqa itita qimaqee mari ainaina fara foora maridanoo.
Yuda maqa maaqa fannoo qini uriqararausara uqannifiqee mari saunu fara foora maridanoo.
Qinee Anutusa Mooaba maqa maaqa mareeqee qeeqa qiku nammari uqi marunna difaaniara foora masee ooru dupimma nisaanaura.
Qinee Eedooma maqa maaqa qiku aanaamu raipaqu quqee marunna maqa maaqafa ooreeqarafa mariannoo.
Qinee Firistia maqannaasa urinnaaqaramasee faaqa rumasee ufoona ruanaura.
10 Oo Anutu, yafee qini aana muquninaqee Eedooma maqannaasa afeeka faandaamuraki keeqafi naruanauree.
11 Oo Anutu kuqaa fee anee maasa ameesa uquqiseenanee.
Anee sia fee ooqai unnandee inana maasa rakira fasiqauqa faqa oonuree dadaaqinnaree.
12 Anee maasa dadaaqinaqa maasa nári namuqaa narua.
Faiqí faiqi dadaaqirafa sia amanaikiannoo.
13 Oo Anutu anee maasa dadaaqinaqa rakiranaki fuanana aneenna kai maasa namuqaa rafaaqafu nimaqaa.