109
Ummaaraki maru fasiqana anunurira ufa.
Oo Yaawee, qinee ani amooqi marunafa mariananoo anee sia kaqi muqurina maria.
Manda oosana maree maria fasiqausa faqa nikaru qimaria fasiqausa faqa qini namuqakamma qiaidaqa.
Misa qiniara unna ufa qimariasa maridaqa.
Misa qini fidiaqaamma qimaqee maria ufanannai qiniara qidaqa.
Misa sia oosana marifaqa kaqi fifau qini namuqaakamma qimaqaidaqa.
Qinee misara rimarunnana akiiqara misa fifau qini qifairidaqa.
Qinee misara innaaru qimarunaqa misa sia minara iridaqa kaqi qifairidaqa.
Qinee misa amiqi amiqimma nimaqee marunnana akiiqara misa manda oosana qini qimidammia.
Qinee misara didi marina akiiqara qini fidiaqaamma qimaqaidaqa.
Oo Yaawee aaqee mari siaasana utaaqamasainanoo qini namuqaa koota amiani.
Anee qinanoo mina moo namuqaa fannoo mina kikiqa usuani.
Mi kootanaki mi fasiqanara aaqee mari fasiqafee qiaqanani.
Mi manda fasiqana innaaru qiranara faqa aaqara oosana fee qiaqanani.
Mi manda fasiqana marirafa qusasaa taikainanoo moo fannoo mina amaaqa maqafinoo mina saika maraani.
Mi fasiqana faiqi namu fiaiqi marifanoo mina anaaqa faqa adeedaana mariani.
10 Mina faiqi namu maaqa siaisa naranara aiqama maaqakiaqa innaarumma naqanuasa mariaqanani.
Misa miqiqa nidaqa ooqeennaa naakunduki rambairira maaqaki mariana, nifaqasaifaqa fifuaqanani.
11 Mi manda fasiqafa ufaase munnimma marasee mariufa kuqufinanoo ufaasu munnimma amu fasiqafa anireenoo mina ainaina aiqama nariara maraani.
Moo maqannaasa anireeqa mifa kadaapi ririqoo ainainna náriara maraaqanani.
12 Sia moo fannoo mi manda fasiqanara amuqusiani.
Sia moo fannoo mina fiaiqi faiqiara amuqusiani.
13 Saifaqa mina faiqi namu anaiqiqmara aiqama kuquaqanani.
Akaqausa faqa sia mina auquara iriaqanani.
14 Mi manda fasiqana akeeku akaaku manda oosanara Yaaweefa oonumafi iriani.
Mi manda fasiqana maqoo aanaaseena aaqarana akiiqara naaru naaru sia minnaisaani.
15 Mi manda fasiqana akeeku akaaku aaqarana akiiqara Yaaweefa aiqama kari iriani.
Aiqamausa misara qaunuqanna saaqanani.
16 Mi manda fasiqafa faiqí anaaseera qimudaoo ira irirafa sia mina iriranaki maridanoo.
Mifa ainaina siaisa faqa sarau imariasa faqa naundura ummaara reemarisa faqa oosana oosana ummaara niminoo kuqa narinau.
17 Mi manda fasiqafa niqurara ufa qiranara kai aidimarifa marinara anee mina akiiqara aqurara ufa kai amia.
Mi manda fasiqafa amiqi amiqimma nimaqaranara fidiaqaa imarinara sia moo fannoo mina amiqi amiqimma amaqaaqanani.
18 Mi manda fasiqafa niqurara ufa afaaqa quqasee qamunnara foora afisirafa nidanoo.
Mina narí niqurara ufa fannoo narí nammari naindee inoo nariki kai keeqaani.
Mina niqurara ufa fadameenara foora nifaaqasaa akusaafanoo keeqaindee narí mi manda fasiqanaki keeqaani.
19 Mi manda fasiqana niqurara ufa fannoo oonurandeenoo qamunnara foora narikai kukuqinoo mariani.
Pikapara foora mina niqurara ufa fannoo aiqama kari narí kai rumbamaqanoo mariani.
20 Oo Yaaweefa qini namuqaa miqimmasee aupurarana nimia.
Mi namuqaasa qiniara manda ufa qimariasa aupurarana nimia.
21 Oo uriqarara Yaaweefa aneenna qima afeekaikiranara iriseenana qini dadaaqia.
Aneenna sia taikaaninna amiqira amuqusiranannai qini namuqaa nisaukukinaana mara aquqisaa.
22 Qinee Dafidisa ainaina siaisa sarau irausa maridaqa.
Qini qimuqusaki dariara foora aupuraidaqa.
23 Suani afu keeqaifanoo qini qimananda taikaindee inoo qini marirafa taikararamidanoo.
Qini marirana aammaadiara foora ufai fuaqa aqindee qusasaa taikararidaqa.
24 Narana sia naunnanara qini qikuqara indindidanoo doori ummooqukidanoo.
Qinee qifaaqa asaqinoo marifaqa qimudaani aanaaqi maridaqa.
25 Faiqí anaasee qini qiqafamasee uteeti naakada qidaqa.
Misa qini qiqafaidaqa ninuka aqidaqa ataasataasa qidaqa.
26 Oo Yaawee qini Anutufa anee qini dadaaqammaqisa.
An i sia taikaaninna amuqusirafa marinara qini mareeqee asumu mariranaki quqaqisaa.
27 Oo Yaawee anee miqinaqa qini namuqaa iriqa ani Yaaweenara qini dadaaqidanoommifoo qimasee iriaqa.
28 Qini namuqaauqa qini diqurara ufa qimifana anee amiqi amiqimma qimaqeennaranoo.
Qini aupurarana qimimariasa anee misa rafaaqafu nimaqaa.
Miqimmasainaqa qinee ani ainainira faiqi asasianauranoo.
29 Qini namuqaa nisaurirana dukunimma nimaqaa.
Misa nisaurirana qamunnara foora kukuqiaqanani.
30 Qinee Dafidisa qeeqa dookiqari Yaweenara firaaqoo dufi dufi qianaura.
Faiqí moomoosa suqi marinnanaki mina amooqimamaqaanaura.
31 Yaaweefa mifa ainaina siaina itita amaqaseenoo mina kuqa arirari mariasa nisaukukinaana marainara dufi dufi qianaura.