110
Yaaweefa faqa mifa utaaqamaqoo karaambaiqafa Dafidifa faqa.
Yaaweefa maaqi qimasee qini karaambaiqa qimaminau.
Anee qini daaqa qisauku uqannai ooqu mari finaqa qinee ani namuqaauqa mareeqeeqa ani aramandunnai quqasaanaura.
Yaaweefa ani urinnaqarara rakisirana Sioona maqusasaaqari firaanaikamasainana aiqamatinai rakisi nimaqeennaranoo.
Mifa qinoo anee aneenna namuqaauqa faqa rakisi nimaqeennaranoo.
Anee nammeera qimasee namuqaa faqa rakuanauree qinaqa ani rakira fasiqauqa ani ufara eedoo qimasee afeekaikammasee rakifaranoo.
Kananaana suani oosana qaannaindari ani kumaaraauqa sia kasoo, qifi faramu andandasaa mandinoo marindee moomoo aaqana uqasaa suqifaranoo.
Yaaweefa qini karaambaiqara (Yisunara) qima afeekaikuna sia amana kaifaa moosaa fuannoo.
Mifa maaqi qimaseenoo qima afeekaikinau.
Anee naaruara naaruara aanaiqikirafa marinnaranoo.
Anee Meerakiseedeekafara foora maridana naaru naaru aanaiqikina marinnaranoo fee qinau.
Qini karaambaiqa Yaaweena asauku uqannai maridanoo, mifa aanoo qinanoo maqasaa karaambaiqauqa urinnaaqa raannoo.
Mifa maa maqanasaaqaraasa urinnaaqaramasee moomoo narueeqaida quqaannoo.
Mifa aiqama maa maqanasaa uriqararausa rafaaqafuannoo.
Mifa rakiranaki maridanoo kaqikaa nammari aana afainni qumi marina namasee rakiranaki afeekaikamasee urinaaqaraannoo.