111
Yaaweena amooqia.
Yaaweena amooqiaqa.
Qinee qeeqa qimuqusannai mina faiqí anaasee suqiranaki Yaaweenara dufi dufi qianaura.
Yaaweefa auqoo ainainausa naaquqarafa maridanoo.
Mifa auquqoo ainainausa qafamasee asasi mariasa mi ainainausa oosanara iriraree qidaqa.
Aiqama ainaina Yaaweefa auqoo ainainafa areenarafa faqa uriqarara amiqi amiqirafa faqa kai maridanoo.
Mina andeeqarafa naaru naaru marifa maridanoo.
Yaaweefa narí naaquqara ainaina auqamasee maasara sia qaunuaqee qidanoo.
Mifa paapaa idanoo nifauee marifa maridanoo.
Yaaweenara qeerairida mina ufa qaindusi mariasa mifa narana nimidanoo.
Mifa narí moodaanaki kira ufa sia qauni marifa naaruara irimarifa maridanoo.
Mifa anaamuru maqa maaqa narí faiqí anaasee nimiranannai narí afeeka uqannifiqanau.
Mina aiqama ainaina auqaranaki mifa narí mapukira oosana faqa Yaaweefa narí asaukunnai auqai ainainafa mapukirafa faqa aindeeqarafa amana amana kai rainara oosana faqaafa maridanoo.
Mina aiqama naamuaqira ufa fannoo anoona ufa faiqí minasaa mundufi mariaqee ufa maridanoo.
Mi naamuaqira ufausa anoona ufa qiranasaa faqa andeeqara mariranasaa faqa mundinoo maridanoo, naaru naaru afeekaikinoo mariannoo.
Yaaweefa narí faiqí anaasee rumbararakinaana idukuseenoo naaru marira moodaanaki kira ufa misa faqa qinau.
Kaaqa naaquqara andeeqarafa faqa uriqarara afeeka faqaafa faqa marifa maridanoo.
10 Irirana faqaafa mariraree qimaseenana Yaaweenara eerairida mina ufa qaindusua.
Mina naamuaqira ufara eedoo qimasee mi mau fimariasa mifa andeeqasee rainara oosana nimidanoo.
Naaru naaru amooqirafa minaindi mariani.