112
Andeeqara fasiqa anaasee asasirafa.
Yaaweena amooqiaqa.
Yaaweenara eerairammasee mina ufamau fimarifa faqa mina sandufara asasammasee afaqee marifa faqa asasiranaki maridanoo.
Andeeqara fasiqa faiqi namu nariqa maqa maaqaki nimudaanai qimarinausa marifaranoo.
Minasaa aruakinausa amiqi amiqiranaki marifaranoo.
Mi andeeqara fasiqana faiqi namu ainaina faqaasa arifaranoo.
Mina ainaina faqa naaruara rairaammida mariannoo.
Andeeqarausa faqa nifauee mariasa faqa qimudaoo qimariasa faqa asukunaki kaaqa qaranakiara foora miqi mariasa maridaqa.
Eedoo qimasee ufaasu munnimma nimimarifa faqa narí bisinisa kuqaa qira irirana mau kai auqee mari fasiqafa faqa asasiranaki maridanoo.
Andeeqee marifa sia kuridiannoo.
Faiqí anaasee minara naaruara irifaranoo.
Mi andeeqara fasiqafa manda ufauqaindi irinoo sia rufiannoo.
Mifa Yaaweena saqarikirafa afeekaikinoo marinara sia rufiaannoo.
Miqi marifa sia kaaqa amuqusifanoo rufiaidanoo.
Mifa mariinoo narí namuqaa rafaaqafu nimaqainnana qafaannoo.
Mi andeeqara fasiqafa afaaridanoo sarauimariasa nimidanoo.
Mina qimudaoo qirafa sia taikaannoo mi fasiqafa afeeka faqaafa marinaqa mina ufa ameemaanai keeqee faranoo.
10 Miqi marifaqa manda oosana maree mariasa mina qafaafanoo niranaqaidanoo.
Misa noori kandamasee fidiaqaamma amaqasee quqasee fidaqa.
Manda oosana maree mariasa misa mi andeeqara fasiqana andaikamma amaqarara tipundarimariafa naaruara taikafuannoo.