113
Anutuna andeeqara oosanara amooqia.
Yaaweena amooqiaqa.
Innee Yaaweena ainainira faiqiuqa mina amooqiaqa.
Yaaweena auqu amooqiaqa.
Maqee faqa naaru naaru faqa Yaaweena auqu amooqirafa kai mariani.
Suani ururee marinnai mariasa faqa suani keeqee marinnai mariasa faqa aiqamausa Yaaweena auqu amooqimamaqaaqa.
Mifa Yaaweefa aiqama maa maqa maaqanaki mariasa urinnaaqaranoo maridanoo rakisi nimaqaidanoo, mina qareenarafa innaaruna uriaaqaranoo maridanoo.
Sia moo fannoo Yaaweena maasa Anutuna fooqaafa maridanoo.
Mifa meerai innaaruna uraaqaranoo maridanoo.
Miqooqari mifa mara miami innaaruna faqa maqa faqa qafaidanoo.
Yaaweefa ainaina siaisa nikuqara madaanai marisa uqeereeqeenoo amiqiraqoo quqannisaidanoo.
Mifa sarau imariasa nári aupuraranakinaana uqeerannisaidanoo.
Uqeeraseenoo misa mareeqee uriqararausa faiqi namu aqoondikamma nimaqaidanoo.
Uqeerasaifaqa Yaaweena faiqi anaasee (Isaraee maqannaasa) uriqararausa misa aqoondi kidaqa.
Aafaikinoo marinna anaaseena Yaaweefa amiqimma amaqaseenoo.
Faiqi aanaaqi aranandaki rumasaifanoo minara asasidanoo.
Yaaweena amooqiaqa.