114
Ainnaaqarara qoomaqa suqa naidaqa ree maru idifa.
Isaraee maqannaasa Yakooboona akeeku akaaku aanaamuru maqa maaqa Isipa maqa maaqakiqari quqasee aniqau.
Miqiqa ani marufanoo Yudana akeeku akaaku Yaaweena naaquqara fasiqa anaasee kammiqa mariqau.
Isaraee maqannaasa Yaaweenaindi kammiqa mariqau.
Yaaweenaindi kiqa marufanoo Taatuqee Nammari misa nindafamasee quqasee sandanau.
Yooradanna nammari faqa misa nindafeenoo kasooinau.
Maqa kasufanoo aaqanauqa faqa mimmi aanaaqiara foora kooripoo kooripoo imariqau.
Kaqikaa amuaqu namuqaindi faqa sipsipa aanaaqiuqara maqi rafusaki rafusaki imariqau.
Oo maa Taatuqee nammari naqaa fee ifanee quqasee sandeenanee.
Oo Yooradanna nammari anee faqa naqaa fee ifanee kasoo inanee.
Oo aaqana namuqa naqaa fee ifaqee mimmi anaaqiara foora kooripoo kooripoo ifee.
Oo amuaqunamuqaindi innee faqa naqaa fee ifaqee sipsipa aanaaqiara foora rafusaki rafusaki ifee.
Maa maqa maaqafa mina quqoofa qumiranara aindiri raani.
Yakooboona Anutufa qumu marinara aindiri aindiri raani.
Mi Anutufa ooniara qufanoo quandaki nammari farumaikinau.
Mifa qufanoo afeeka ooniuqa aanaaqi nammariuqa kammafi qumi mariqau.