115
Anutufa kai kuqaa qirafa.
Oo Yaawee sia maasa duqusaa qareenarafa mariani.
Ani auqusaa kai qareenarafa marani.
Ani sia taikaanina amuqusirafa faqa ani mapukusee marira oosana faqa marinara qareenarafa ani auqusaa mariani.
Aiqama maqannaasa nanaree maasara inni Anutufa yaifee maridanoo fee qimasee iraidee.
Maasa Anutufa innaarunai maridanoo.
Mifa narí aidiramau fidanoo narí aidi ainanna auqaidanoo.
Misa aiqama anaamuru mariasa unnaqira anutusa faiqí faiqi nisaukunnai koora faqa siruaannoo faqa auquqaafa maridanoo.
Misa noo aamara marifaqa sia ufa qidaqa.
Misa nifu faqa marifaqa sia qafaidaqa.
Misa naaqoo faqa marifaqa sia ufa iridaqa.
Misa naikaamara faqa marifaqa sia udi ramasee qafaidaqa.
Misa nisauku faqa marifaqa sia auqama qafaidaqa.
Misa niku faqa marifaqa sia nidaqa, sia kasi kasidaqa.
Misa nisananda faqa marifaqa minakiqari sia ufa qidammia.
Mi ainainausa auqusee mina saqariki mariasa nariqa sia kasi mari anutuna aannaraqa mariaqanani.
Oo Isaraee maqannaasa innee Yaaweena mandaaqaaqa.
Mifa inni dadaaqinoo itita nimaqaidanoo.
10 Oo Isaree maqannaa aanaiqikirausa nikeeku nikaaku mariasa innee Yaaweena mandaaqaaqa.
Mifa dadaaqinoo itita nimaqaidanoo.
11 Aiqama innee Yaweena amooqi mariasa mina saqarikiaqa.
Mifa inni dadaaqinoo itita nimaqaidanoo.
12 Yaaweefa maasara iridanoo amiqi amiqimma qimaqaannoo.
Mifa Isaraee maqannaasa amiqi amiqimma niseennoo.
Kafaa mifa aiqama narí aanaiqikirausa faqa amiqi amiqimma nimaqaannoo.
13 Yaaweenara naaquqaifaqa mina ufa ameemaanai keeqee mariasa mifa amiqi amiqimma nimaqaannoo.
Mifa uriqararausa faqa oorudupirausa faqa amana amana kai amiqi amiqimma nimaqaannoo.
14 Yaaweefa ani faqa ani akeeku akaaku faqa faiqi asumu nimiani.
15 Yaaweefa maa maqa maaqana faqa innaarunna faqa auqu quqaqoofa mifa inni amiqi amiqimma nimaqaani.
16 Innaaruna Yaaweenaindi kai maridanoo.
Maa maaqana Yaaweefa faiqí faiqnimufa maridanoo.
17 Kuqufuasa sia Yaaweena amooqidammia.
Ufa taikafifaqa madikaki kuqiqa mariasa sia Yaaweena amooqidaqa.
18 Maasa kaqi marunausa Yaaweena dufi dufi qimamaqaanaura.
Maqee faqa naaru naaru faqa miqianaura.
Yaaweena amooqiaqa.