116
Kuqiranakinaana mara asumu quqasoofa Anutuna amooqinau.
Yaaweefa qini innaaru qirana iri marinara qinee minara ridaqa.
Mifa qini ufa aaqoo rammatinimmasee irimarinara qinee kaqi marunna kamu minara innaaru qianaura.
Kuqirafa qini fiqu fiqumma datinoo marinau.
Kuqiranara rufiarafa qini qumara kuqiranaki quqararinau.
Qini rufiarafa faqa qinunurirafa faqa qumbiqanoo marinau.
Qinee miqiqa maridaqa Yaaweena qeeqa qimuqusiranakiqari maaqi qimasee innaarukiqari qimamiqiafana.
Oo Yaawee anee qini asumu mara quqaannee qidaqa.
Yaaweefa mifa nifauara oosana faqaafa faqa andeeqara oosana faqaafa faqa maridanoo.
Maasa Anutufa faiqí faiqiara amuqusirafa qumbiqanoo marifa maridanoo.
Soodaa qirausa siaisa Yaaweefa ititannimaqaidanoo.
Qinee kuquaqaa ira ummaaraki marunanoo Yaaweefa qini mareeqee amiqiraqoo quqaqiseenoo.
Yaaweefa qini amiqimma qimaqainara qini qimuqusa anee kafaa paasoosida afaaqa quqasee maria.
Yaaweefa qini kuqiranakinaana kaqinni mara quqaqiseenoo qini daukunu aadanusu qimaqaseenoo qini rafaaqafu qimaqarariana ititaqimaqeenoo.
Miqimmasainara qini aiqama marirafa maa maqanasaaqaraasaki mariasa faqa maridaqa Yaaweena afusaa kai maridaqa.
10 Qinee qeeqara namuqaa kaaqa qini radamuseeaafoo qimasee kaqi kai Yaaweena saqarikidaqa.
11 Qinee qeeqa rufiaranakiqari maridaqa maaqi qiqa.
Sia faiqí faiqi moo saqariki mariafa maridanoo.
12 Yaaweefa qini amiqimma qimaqaina akiiqara nana ainainee amianauree.
13 Yaaweefa qini asumu marainara dufi dufi qimamaqara wainna nammari tatufiranara foora amianaura.
14 Mina faiqí anaasee suqirana qambaana qinee amiraree qimasee qima afeekai kammaqaafannana amianaura.
15 Yaaweena ufamau fimariasa kuquafanoo Yaaweefa firaaqoo aiaaeeqidanoo.
16 Oo Yaawee qinee ani ainainira faiqi maridaqa.
Qinee qini qinoofa undee kai iqa ani ainainira faiqi maridaqa.
Anee qini kuqiranaki quqaqoona mara qisoonafa mariananoo.
17 Qinee dufi dufi qirana faqa qeeqa innaaru qirana faqa aandau tatufiranara foora amianaura.
18-19 Ani faiqí anaasee nifusaa ani naaquqara maaqa maqusasaa Yeerusaree maqusa qambaanai Yaaweena amirara qima afeekaikiafanna ainaina amianaura.
Yaaweena amooqiaqa.