117
Yaaweena amooqia.
Innee aiqama maqannaasa Yaaweena amooqiaqa.
Innee aiqama fasiqa anaasee mina amooqiaqa.
Mina maasara aidirafa afeekaikinoo maridanoo.
Mina mapukusee marira oosana naaru naaru marifa maridanoo.
Yaaweena amooqiaqa.